2 av 3 svenskar tycker att utbyggnaden av förnybar energi är för långsam

För att ny kraftproduktion ska bli verklighet krävs en omfattande tillståndsprocess. En undersökning som genomförts av United Minds på uppdrag av Fortum visar att svenskarna tror att det går snabbare än det faktiskt gör för att få tillstånd för förnybar energiproduktion. Hälften av svenskarna tror att det tar 1-5 år för att få tillstånd att bygga. I verkligheten tar tillståndsprocessen oftast 3,5 år eller mer. Sedan tar planerings- och byggprocessen ytterligare några år.

–          Ström från förnybara energikällor riskerar att bara bli en dröm. För att hålla Energiöverenskommelsen måste tillståndsprocessen ändras och bli mycket snabbare. Att bygga kraftverk i Sverige tar många år och handläggningstiderna tenderar att bli längre. Fortum arbetar idag med flera projekt inom förnybar energiproduktion, men tillståndsprocessen måste radikalt förenklas och acceptansen måste öka, säger Göran Hult, Senior advisor på Fortum Power.

En målmedveten satsning på förnybar energi kan klara klimathotet och även skapa fler jobb. Enlig Energiöverenskommelsen ska andelen förnybar energi år 2020 vara minst 50 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Det finns risk att Sverige inte klarar det målet på grund av en ineffektiv tillståndsprocess. Svenskarna vill också att tillstånd för förnybar energiproduktion ska prioriteras. I undersökningen svarar 70 procent att de tillståndsgivande myndigheterna alltid borde prioritera sådana ärenden.

–          Det tar alldeles för lång tid för att få tillstånd att bygga nya kraftverk. För att göra nödvändiga investeringar i förnybar energi krävs att myndigheter och domstolar tar en helhetssyn på tillståndsärenden och deras policys. Både klimatet och det samhällsekonomiska perspektivet behöver få större tyngd. Tillståndshanteringen kan bli effektivare samtidigt som miljöprövningens kvalitet behålls, säger Göran Hult.

Genomsnittstiden för att få tillstånd för att bygga ny kraftproduktion, är mer än fem gånger längre i Sverige än för vissa andra länder. Det finns ett stöd bland svenskarna för en snabbare tillståndsprocess. Utbyggnadstakten av förnybar energiproduktion är för långsam tycker 64 procent. Dessutom tycker nästan två av tre svenskar att tillståndsprocessen borde vara enklare.

Fortum arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan om tillståndsprocessen för nya kraftverk. Måndag den 5 juni hålls frukostseminariet ”Från dröm till ström” i PayEx-huset i Visby på St Hansplan 1, ingång från Mellangatan 18. Tid: kl. 07.45-09.30 (seminariet börjar 08.15).

För mer information, kontakta:

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, tel: 0703 44 53 32

Göran Hult, Senior Advisor, Fortum Power, tel: 0703 44 54 98