Budgetförslag äventyrar svensk elproduktion

I budgetpropositionen för 2015 föreslår finansdepartementet höjd skatt på effekt i kärnkraftsreaktorer. Det är ett olyckligt förslag anser Fortum som istället föreslår en sänkning.

Idag är det ekonomiska läget för den svenska kärnkraften ansträngd och lönsamheten låg och i vissa fall förlustbringande. Orsakerna till detta är ett lågt elpris kombinerat med att mycket stora investeringar gjorts för att höja säkerheten och säkra driften på kärnkraftverken.

Finansdepartementets hävdar att de initialt höga kapitalkostnaderna nu är avskrivna. I verkligheten har stora investeringar genomförts de senaste åren och fram till år 2020 ska ytterligare stora investeringar göras bland annat för att införa så kallad oberoende härdkylning.

Dessutom ska avgiften till kärnavfallsfonden höjas avsevärt. Vi ska självklart ta vårt ansvar och se till att det finns pengar i fonden som täcker kostnaderna för att riva anläggningarna och slutförvara avfallet. Den huvudsakliga orsaken till den föreslagna höjningen är att fonden förväntas ha en obetydlig avkastning på grund av dagens placeringsregler samt den låga räntenivån. Strålsäkerhetsmyndigheten har föreslagit förändrade placeringsregler som möjliggör större avkastning på fondens behållning. Med Strålsäkerhetsmyndighetens föreslagna regelverk kommer höjningen förmodligen inte behöva genomföras eller vara betydligt lägre. och de pengarna skulle kunna användas för investeringar i till exempel förnybar energiproduktion istället.

Ett av motiven som anges för en höjning av skatten är den allmänna prisutvecklingen. Den relevanta prisutvecklingen för kärnkraften borde istället vara elpriset som från år 2008 minskat från cirka 60 öre till 30 öre per kWh. Detta borde istället leda till en sänkning av effektskatten.

Ett bolag som Fortum betalar redan idag en mycket hög skatt. Under 2013 var vår totala skattesats i Sverige 49,7 procent vilket omfattar inkomstskatter, produktionsskatter, fastighetsskatter och arbetsgivaravgifter. Denna skattesats ökar avsevärt när elpriserna sjunker samtidigt som skatterna höjs. Under 2014 kommer denna kostnad att klart överstiga 50 procent. Med de utmaningar som svensk kärnkraft står inför borde det vara rimligare att minska skatten på termisk effekt för att underlätta genomförandet av omfattande investeringar.

Det är framförallt den fortsatta driften av de minsta och äldsta reaktorerna som äventyras, vilket kan få allvarliga konsekvenser för effektbalansen i elområde SE 3 och 4, enligt Svenska Kraftnäts studier.

För att inte skapa en situation som kan leda till en akut effektbrist borde frågan om ökade kostnader för kärnkraften hänvisas till den kommande energikommissionen. Detta för att säkerställa en brett förankrad vision om hur framtida energi och effektbehov ska lösas.

Dessa föreslagna åtgärder tillsammans med ett stort investeringsbehov på grund av kommande skärpningar av säkerhetskraven innebär en påtaglig risk att någon eller några reaktorer kan komma att tas ur drift tidigare än planerat.

Fortum är delägare i OKG AB och Forsmarks Kraftgrupp AB

Göran Hult, chef för forsknings och utveckling, Fortum
Följ mig på Twitter: @GoranHult