Det är en hög ambition regeringen har i årets budget – men hur rätt hamnar de satsade kronorna?

Sett till summorna, drygt 550 miljoner för 2018 och 2019 och upp till 965 MSEK 2020, så är regeringens viktigaste åtgärd att stötta utbyggnaden av solkraft. Det är en prioritering som från vårt perspektiv har andra bevekelsegrunder än att skapa förutsättningar för ett förnybart energisystem som även är samhällsekonomiskt hållbart.

Det finns som vi ser det några olika utmaningar. Solkraft har för det enskilda hushållet fördelar även på våra breddgrader, inte minst möter det hushållens önskemål om ökat energioberoende delar av året och det ökar medvetenheten om energi och dess användning. Det är dock ofrånkomligen så att antalet soltimmar i jämförelse med länder och regioner närmare ekvatorn är lägre – globalt så är produktionskostnaden för varje producerad kilowattimme en tredjedel i solbältet jämfört med vad den är här. För en samhällsekonomi som bygger på elintensiva verksamheter är detta ett perspektiv som behöver tas med i analysen.

I Sverige är behovet dessutom som störst under vinterhalvåret samtidigt som solpanelerna producerar som mest sommartid. Den faktiska effekten av större volymer solkraft i ett marknadsbaserat system är att det trycker ned priserna rejält sommartid och därmed direkt slår på lönsamheten för vindkraften. Detta är något som inte ska underskattas och som kan få allvarliga konsekvenser för förmågan att nå energiöverenskommelsens mål om ett helt förnybart system till 2040. Det är väl känt att vindkraften redan idag, på grund av de låga elpriserna, har lönsamhetsproblem. Att i en sådan situation avisera en ambition att i större skala föra in solkraft i det nordiska energisystemet, med dess kända produktionsprofil där peak production och peak load ligger motsatt varandra, ser vi inte utan oro på. En fortsatt teknikutveckling som kraftigt trycker ned prisnivåerna på energilager och solceller som även har goda prestanda under sämre ljusförhållanden kan komma att förändra situationen, men det ligger fortfarande i framtiden.

Ett annat problem är tiden mellan en förändring av stödsystemet aviseras och när det börjar gälla, i detta fall ett glapp på fyra månader. Detta gör att marknaden tar stopp. För drygt tio år sedan var situationen densamma då reglerna ändrades för stöd till värmepumpar – marknaden droppade helt och installatörer fick lämna sina jobb under ett längre period. Denna ryckighet är problematisk för en marknad som redan har satt fart.

Fortum är marknadsledande inom laddinfrastruktur med vår molntjänst Charge & Drive och vi har stor erfarenhet från utvecklingen i Norge och då inte minst behovet av att samtidigt arbeta med både omställningen av själva fordonsparken och utbyggnaden av laddinfrastruktur. För att nå målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta vill regeringen införa bonus-malussystemet. Det är ett sätt att skapa ett långsiktigt regelverk som driver omställningen till eldrivna fordon, vi vill dock lyfta fram att vi inte därmed får tappa den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur. Även om Klimatklivet generellt varit lyckat så har det funnits en del väl stelbenta inslag i regelverket som behöver hanteras framgent.

Det är positivt med ett riktat forskningsstöd till klimatfrämjande åtgärder till basindustrin och specifikt stål- och cementindustrin. Industriprocesser är en av de stora utmaningarna och kan vi i Sverige utveckla teknik ger det möjlighet till kunskapsexport.

När det gäller regeringens internationella satsningar på klimatåtgärder är det avgörande att de svenska skattekronorna hamnar rätt. Fortum investerar redan i storskalig solkraft i Indien, då det där är den billigaste produktionsformen av el. Den utvecklingen behöver inga stöd – och i Afrika utvecklas en hel del kring crowdfunding för utvecklingen av mikronät för elektrifieringen av inte minst landsbygden. Det är av yttersta vikt att svenska skattekronor inte läggs på områden där de stör redan goda initiativ.

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter, Fortum Sverige