Det nordiska energisamarbetet: starkt i dag – starkare i morgon

Fortum: Jorma Ollila presenterar en rad viktiga förslag för att förbättra det nordiska energisamarbetet – nu är det upp till ministrarna att det händer!
oktober 2015 gav de nordiska energiministrarna Jorma Ollila uppdraget att göra en strategisk genomlysning av det nordiska energisamarbetet och föreslå konkreta åtgärder för hur samarbetet kan utvecklas under de kommande fem till tio åren. Den rapport som presenterats av Ollila i dag är välkommen och ligger rätt i tiden eftersom den knyter an till diskussionen om den nordiska dimensionen i förhållande till den mer omfattande frågan om EU:s agenda för en energiunion där frågan om regionala samarbeten fått ökad betydelse.

Fortum har som ett av de större nordiska energibolagen tydligt givit sitt stöd till den genomlysning som Jorma Ollila genomfört och tycker att resultatet ser mycket lovande ut. Vi stöder fullt ut uppmaningen till starkare koordinering mellan de nordiska ländernas energi- och klimatpolitik som kan stärka de nordiska ländernas möjlighet till påverkan i Bryssel genom bättre koordinering av våra ståndpunkter i EU. EU kommissionen bör vara djupt involverade i det framväxande regionala samarbetet.

-På de integrerade och sammankopplade regionala elmarknaderna kommer beslut som fattas i ett land att få konsekvenser för andra länder. En utvecklingen mot mer koordinerade regelverk inte bara en möjlighet utan en absolut nödvändighet. Därför vill vi ge ett starkt stöd för iden att låta de nordiska länderna granska varandras regelverk i de delar de kan tänkas påverka utanför landets egna gränser. Detta ligger väl i linje med den EU förordning om styrning som just nu förhandlas mellan EU:s medlemsländer och parlamentet, säger Fortums koncernchef Pekka Lundmark.

Trots att den nordiska elmarknaden är en av de bäst fungerande regionala elmarknaderna i världen så innebär utvecklingen mot koldioxidfri volatil kraftproduktion att det ställs fortsatta krav på utveckling av elmarknadsdesignen. I likhet med Ollila ser även Fortum att en marknadsdesign baserad på energy only är det bästa och mest kostnadseffektiva även för framtiden. Starka prissignaler i realtid, utvecklingen av en marknad för effektbalans och steg mot en harmoniserad regional marknad för elhandel är exempel på frågor som är viktiga att utveckla i närtid. De baltiska länderna är redan i dag en del av det gemensamma Nord Pool området och att involvera dem fullt ut skulle stärka vår regions röst i Bryssel.

Helt riktigt efterlyser Jorma Ollila ett starkare regionalt perspektiv avseende centrala regler för att minska koldioxidutsläpp, särskilt när det gäller EU:s system för handel med utsläppsrätter, stöd till förnybart eller möjliga nya frågor om ett lägsta pris för utsläpp. Fortums bestämda uppfattning är mogna tekniker för förnybar energiproduktion redan är konkurrenskraftiga i Europa och är därför inte i behov av ytterligare subventioner. Istället borde ETS stärkas och bli det enda verktyget för att minska utsläppen i de sektorer som omfattas av EU ETS. Överensstämmelsen mellan EU:s och de nationella regelverken bör förbättras, vilket den kommande förordningen för styrning av energiunionen skapar ett bra ramverk för inklusive skyddet mot fortsatt urvattning av ETS genom överlappande nationella regelrverk. För det fall att regeringar även i fortsättningen vill ge stöd till förnybar energi så bör de länder som ingår i samman region sikta mot ett gemensamt stödsystem för att minimera påverkan på marknaden.

Fortum har efterlyst att de olika intressenterna på inom energi ges bättre möjligheter att delta i diskussionen om utvecklingen på regionala marknader. Ur det perspektivet är förslaget att etablera ett nordiskt elmarknadsforum mycket välkommet. Nu är det upp till det nordiska ministrarna att se till att det händer.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45