Efterlängtat rapportsläpp – Ei:s ”Ny modell för elmarknaden”

Igår publicerade Energimarknadsinspektionen sin rapport till regeringen om införandet av en elmarknadshubb och en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Vi välkomnar den och ser mycket positivt på både införandet av hubben och den nya marknadsmodellen. För oss i branschen innebär den här förändringen den största sedan avregleringen 1996 och det kommer krävas mycket jobb av oss och av svenska kraftnät för att få denna till synes enkla och självklara förbättring för kunderna på plats. Det är dock en efterlängtad förändring och vi kommer bidra på de sätt vi kan för att säkerställa att förändringen blir så bra som möjligt och införd på ett så smart och smidigt sätt som möjligt.

Den elmarknadshubb som föreslås medför att informationen mellan elmarknadens aktörer kommer att utbytas på ett mer effektivt sätt. Hubben möjliggör också den marknadsmodell Fortum länge har förespråkat, där kunden hamnar i centrum och kan använda sig av sin elhandlare som primär kontakt för alla sina elfrågor. Elmarknaden blir på så sätt mer lika andra marknader såsom telecom, där kunden inte behöver ha direktkontakt med nätägaren.

I ett så omfattande material som det handlar om finns det både bra och mindre bra förslag. Ur ett kundperspektiv innehåller förslaget många fördelar, men det finns även delar som kan upplevas som negativa.

Vad är då bra med förslaget?

Kunden får en faktura och en primär kontakt: I den nya marknadsmodellen kommer alla elhandlare att kunna samfakturera med alla nätägare. Förslaget bidrar till en konkurrensneutral marknad och förenklar väsentligt för kunden som slipper att få två fakturor och två kontakter. Kunden kommer dock fortfarande ha ett avtal med nätägaren som tecknas via elhandlaren.

Anvisning vid flytt upphör: I den nya marknadsmodellen kommer elen som regel att vara avstängd om kunden inte i samband med flytten tecknat ett elavtal. Vi anser att detta är ett bättre system än dagens anvisningssystem, då det säkerställer att kunden aktivt väljer en elhandlare istället för att nätbolaget gör det åt kunden. Vi elhandlare måste dock säkerställa att vi har avtalsformer som är enkla för kunden att flytta med till en ny bostad genom att kunden till exempel endast gör en adressändring.

 Tre förslag som vi anser bör diskuteras vidare

Som kund kommer du att godkänna att uppgifter om dig eller din elanläggning lämnas ut från elmarknadshubben: Idag finns ett omfattande system med fullmakter där elhandlaren på uppdrag av kunden efterfrågar information om kundens anläggning från nätägaren (till exempel anläggnings-id) för att elhandlaren ska kunna identifiera rätt elmätare och kunna starta leverans. Kunderna vet ofta själva inte vad de har för anläggnings-id. Vi vill värna kundernas integritet och att information om kunderna inte ska lämnas ut till vem som helst, men vi anser att de borde räcka med att kunden har tecknat ett avtal med en elleverantör och att denne är registrerad i elmarknadshubben.

Även större industrikunder på elmarknaden kommer att omfattas av den nya marknadsmodellen Ei anser att det inte finns anledning att undanta någon kundgrupp från den nya marknadsmodellen. Anledningen till att fundera över om detta är rätt val grundar sig i att kundernas behov av nättjänster skiljer sig väsentligt mellan hushållskunder och industrikunder. För dessa kunder är nätavtalen individuella och en direktkontakt med nätägaren är nödvändig. Vi på Fortum ställer oss inte emot detta, men önskar att industrikunderna får chansen att tycka till och påverka den framtida marknadsmodellen när det rör dessa kunder med särskilda behov.

Elhandlare behöver teckna avtal med nätägare för att kunna fakturera nätavgifterna För att kunderna inte ska drabbas av olika elhandelspris, eller att kunder i vissa nätområden inte är attraktiva för samtliga elhandlare ser vi att det är viktigt att dessa avtal som skall ingås är exakt lika med avseende på framförallt betalningsfrister, krav på säkerhet och operativa processer där nätägaren och elhandlaren har kontakt. Vi blir därför oroade när vi ser att Ei:s förslag innebär att nätägaren först ska ge förslag på utformning av avtalet, innan det godkänns av Ei. Vi hade hellre sett ett förfarande där ett standardavtal togs fram i samarbete mellan nätbolagen och Ei som sedan gällde hela marknaden.

Vi ser en uppenbar risk ur ett kundperspektivet med det presenterade förslaget

Utsatta kunders möjlighet till bra priser: Ei föreslår att kunder som av olika anledningar inte kan få ett elavtal (framförallt på grund av sämre kredithistorik) får vända sig till en anvisad elhandlare som utsetts av nätbolaget. Vi är oroliga för att det system som Ei föreslår inte kommer att vara kundvänligt och ge ett tillräckligt bra skydd för utsatta kunder. För att undvika likheter med bolånemarknaden, där kunder med sämre kredithistorik endast kan teckna bolån med väsentligt mycket högre ränta, föreslår vi att ett undantag införs så att dessa kunder kan betala i förväg och få samma priser och övriga villkor som andra kunder.

Louisa Ramert, affärsutvecklare på Consumer solutions, Fortum