Elnätsbolagen behöver förutsägbara och långsiktiga spelregler för att investera

I kommande vecka inleds domstolsprocessen gällande Energimarknadsinspektionens (EI) beslut av elnätsföretagens intäktsram för regleringsperioden 2012-2015. Parallellt med domstolsprocessen har myndigheten påbörjat arbetet inför nästa reglerperiod. Branschen efterfrågar en förutsägbar och långsiktig elnätsregleringsmodell som möjliggör en prisvärd service till kunderna, både idag och i framtiden.

Under de senaste decennierna har el blivit alltmer viktigt i vardagen. Ett kort strömavbrott kan ge stora konsekvenser. Det blir väldigt tydligt när det t ex påverkar lokaltrafiken i Stockholm under rusningstid, med hundratusentals människor på väg till eller från jobbet, på väg för att lämna eller hämta barn på dagis eller skola. Men också för enskilda hushåll, mitt i kalla vintern eller när middagen står på spisen. Idag förväntar sig kunder och samhälle, med all rätt, en säker elleverans. Helst 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

Parallellt ökar samhällets krav på elnäten. Vi vill ha ett hållbart samhälle där vår elproduktion kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten. En ökad produktion från förnybara källor ställer nya krav på våra elnät. Dagens elnät är byggda för att transportera el från ett begränsat antal produktionsställen till hushåll och arbetsplatser runt om i landet. I det framtida energisystemet produceras el på fler platser och av energikällor som kommer och går. När vinden blåser och solen skiner produceras det massor. En grå och vindstilla dag väldigt lite.

En elnätsregleringsmodell behöver därför möjliggöra investeringar för säkra elleveranser och för att kunna möta det framtida energisamhällets behov, till en skälig kostnad för kunden, samt till en rimlig avkastningsnivå som skapar ett intresse att investera i elnäten.

Working_high_for_Fortum

Branschen ser att nuvarande utveckling går stick i stäv med denna ambition, med en kortsiktighet från myndighetens sida. Redan nu, innan pågående rättsprocess är över, diskuteras en helomvändning inför nästa fyraåriga reglerperiod (2016-2019) med ett utökat mandat för myndigheten och ett byte av intäktsmodell som kan komma att ha fatala konsekvenser för utvecklingen av nätinfrastrukturen.

Vi i branschen anser att det viktigaste är att nätbolagen får förutsättningar för att göra de investeringar som behövs för att säkra näten, möjliggöra omställningen till grön el utifrån politiska ambitioner och att undvika risken för att investeringar tvingas skjutas upp dvs föra vidare kostnader för ett eftersatt nät till kommande generationer.

Domstolsprocessen gällande Energimarknadsinspektionens (EI) beslut om intäktsram för regleringsperioden 2012-2015 kommer att gå in i Förvaltningsdomstolen i Linköping för muntlig förhandling den 1-11 oktober 2013. Det är framförallt tre frågor som ska avgöras av domstolen: den 18 år långa övergångsregelns laglighet, kalkylräntans storlek och hur indexeringen ska göras. Beslut i frågan ska förhoppningsvis  skapa nödvändig praxis på området och vara en början på en långsiktigt modell för branschen att förhålla sig till.

Parallellt med domstolsprocessen har diskussioner inför nästa regleringsperiod påbörjats. Bland annat föreslås ett utökat normgivningsbemyndigande för myndigheten att bestämma den tillåtna intäkten, och ett eventuellt modellbyte avseende intäktsregleringen.

Branschen ser att ett normgivningsbemyndigande inte bör delegeras till EI. Det handlar om ett fundament i svensk förvaltningstradition, dvs möjligheten att få ett beslut prövat i förvaltningsdomstol. Ett utökat normgivningsbemyndigande skulle leda till att EI blir både ”dömande” och ”lagstiftande” myndighet för en för elnätsföretagen helt avgörande ekonomisk reglering. Detta är inte rimligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Vi vill heller inte att regleringsmodellen ändras utan att det finns tydliga skäl och mål med vad samhället vill uppnå med regleringen. Är det lägsta möjliga kostnad för kunden, att bidra till omställningen av energisystemet eller bibehållen och ökad leveranssäkerhet? I dagsläget är inget av detta uttalat av myndighet eller politiker, i en så avgörande fråga som vår elförsörjning.

Branschen gör långsiktiga investeringar. Vi blickar 40-år framåt i tiden när vi planerar och bygger våra elnät. Därför måste förutsättningarna för bolagen vara stabila. Regleringen behöver successivt utvecklas med genomtänkta förändringar mot tydliga mål.

Bengt Johansson
ansvarig för reglering på Fortum Distribution
Twitter: @bengjoha