En kollaps av ETS riskerar den europeiska klimatpolitiken

Fortum ser med oro på utvecklingen av den gemensamma europeiska klimatpolitiken. Översynen av systemet med utsläppsrätter, ETS, riskerar att bli tandlös p.ga. fortsatt vidlyftig gratis tilldelning av utsläppsrätter även i nästa handelsperiod. Dessutom riskerar förslaget att tidigt tillföra medel till den föreslagna Innovationsfonden att motverkaden tilltänkta effekten av MSR. Enkelt uttryckt – med de förslag som nu är lagda kommer ena handen ta bort utsläppsrätter samtidigt som den andra återför dem.

I maj 2015 enades Europeiska rådet och Europaparlamentet att stärka det Europeiska utsläppshandelssystemet (ETS) genom att införa en s.k. Marknads Stabilitets Reserv (MSR). Fortum hade en aktiv och drivande roll i införandet av MSR då vi såg att den kunde skapa den nödvändiga långsiktiga flexibilitet inom ETS som tidigare saknats. Rätt utformad så har en reserv även möjlighet att åtgärda det kortsiktigt akuta problemet på marknaden med det gigantiska överskottet av utsläppsrätter.

Den kompromiss som rådet och Parlamentet landade i innebär att reserven ska starta 2019 och där volymer från backloading och överblivna utsläppsrätter flyttas till reserven. Vi ser två tydliga svagheter i EU Kommissionens lagförslag gällande översynen av ETS som båda riskerar att undergräva funktionen av MSR. Man föreslår att överblivna utsläppsrätter från handelsperiod 3 ska användas i en fortsättning av NER-programmet som gratis tilldelning för industri som ökar sin produktion i stället för att placera dessa i reserven. Detta innebär effektivt att man minskar klimatambitionen och tillåter Europa att släppa ut mer koldioxid än det fördefinierade taket i handelsperiod fyra medger. Vi anser att all gratis tilldelning till industrin måste komma från de utsläppsrätter som är allokerade för period fyra.

Vidare ser vi en stor risk att kapitaliseringen av den föreslagna Innovationsfonden kan motverka den tilltänkta effekten av MSR. En tidig kapitalisering av Innovationsfonden kommer att tillföra ungefär lika mycket utsläppsrätter årligen till den redan överskottstyngda utsläppsmarknaden som MSR beräknas placera i reserven. För att undvika att man tar bort utsläppsrätter med ena handen och återför dem med den andra så måste man vänta med att tillföra medel till Innovationsfonden tills marknaden är i balans – runt år 2023-2024. På så sätt möjliggörs att MSR återbalanserar marknaden, vilket indirekt kommer att öka värdet av Innovationsfonden, vilket då ger ökade medel att investera i ny klimatvänlig teknik.

Fortum anser att en stark och välfungerande ETS är det mest effektiva och för samhället billigaste sättet att minska Europas utsläpp av skadliga växthusgaser. Men tilltron till ETS verkar för tillfället tyvärr vara lågt, marknaden prissätter just nu utsläppsrätter under 6 €/ton, långt under de nivåer som behövs för att locka investeringar i ny klimatvänlig elproduktion eller för att minska kolanvändandet i förmån för mer miljövänlig gas. Den låga tilltron återspeglas även hos ambitiösa klimatländer som t.ex. Tyskland, Storbritannien och Danmark som inför egna åtgärder (prisgolv, förtida stängning av kolkraft) för att minska de egna utsläppen.

Det första steget för att återupprätta tilltron till ETS är en ambitiös översyn av ETS för nästa handelsperiod, där en ökad reduktionsfaktor är en viktig aspekt. Misslyckas vi med det så är risken stor att vår gemensamma europeiska klimatpolitik faller sönder och ersätts med nationella klimatåtaganden och fragmenterade och ineffektiva lokala styrmedel för att minska våra utsläpp av klimatgaser.

Hans-Erik Wiborgh
Marknadsanalytiker, Fortum Trading & Industrial Intelligence