Energikommission – ja tack

Resultatet i valet den 14 september innebär att vi nu kan förvänta oss en period av intensivt förhandlande i regeringsfrågan. En fråga som många med all säkerhet också ställer sig är om vi kommer att få ett blocköverskridande samarbete inom ett eller flera områden.

För ett energibolag som Fortum är det självklart av stort vikt hur politiken kommer utformas inom klimat- och energifrågorna. Det finns stora utmaningar på energimarknaden både nationellt och inom EU. Redan så snart som i oktober väntas EU ta beslut på 2030-paketet som bland annat innehåller ett skärpt mål på 40 procentig reduktion av utsläppen och en strukturell förändring av ETS-systemet. I våras lyfte vi upp vikten av att dessa beslut tas i oktober och det ställer stora krav på en regering som är så nytillträdd att regeringsförklaringens underskrifter knappt hunnit torka. I debatten efter valet har många lyft fram att vårt system faktiskt är uppbyggt för att underlätta breda överenskommelser. Med det valresultat som nu blev kommer det finnas stora behov av just det.

Ett område som på många sätt skulle tjäna på en bred och stabil överenskommelse är just energipolitiken. Från Fortums sida skulle första steg mycket väl kunna vara att tillsätta den Energikommission som socialdemokraterna föreslagit, med ett brett mandat och ha en bred representation av experter.  Energipolitikens utmaningar har i många avseenden europeiska svar och det förstärker behovet av en nationell samsyn. Vi menar att det behövs ett systemperspektiv på energifrågorna, och det inkluderar även skatter och avgifter.

Morgondagens förnybara energisystem är europeiskt och det behöver en plattform i form av en harmoniserad och integrerad EU-marknad med goda överföringsförbindelser. Inte minst Sverige och Finland behöver vara mycket aktiva i arbetet för att snabbt nå beslut för EU 2030 målen med fokus på reduktion av växthusgaser och att ha EU-ETS som huvudsakligt styrmedel.

Sedan finns det förstås flera frågor där politikens roll att skapa förutsättningar för en viss utveckling behöver lyftas fram mycket mer. Kärnkraftens nuvarande roll i Sverige leder till att både samhället och företagen inom de närmaste åren behöver ta ett antal nödvändiga beslut om en långsiktig vision. I ett förnybart energisystem förändras vattenkraftens roll och det påverkar regelverk och prioriteringar. Elnäten är en viktig möjliggörare för mer väderberoende elproduktion och det finns en utmaning i att de investeringar som behövs kan ske så kostnadseffektivt som möjligt. En utveckling med mer samarbeten mellan producenter och konsumenter med prosumenter och öppna nätverk kräver ett bra regelverk. Såväl för nya som inom etablerade tekniker finns det ett stort behov av forskning och utveckling för att utveckla energieffektivitet, kostnadseffektivitet och lösningar som är resurseffektiva. Detta är exempel på perspektiv och områden som vi ser är viktiga för en Energikommission att hantera.

Birgitta Resvik, chef för Fortum Sveriges samhällskontakter
Följ mig gärna på Twitter: @BResvik