Energiministerbesök vid Fortums kraftvärmeverk i Brista

Energiminister Anna-Karin Hatt besökte idag Fortums kraftvärmeverk i Brista. Det är inte bara Europas modernaste, bredvid har det anlagts en våtmark där kondensvattnet bidrar till att utveckla växt- och djurliv i Steningedalens naturreserverat. Det är ett exempel på hur modern el- och värmeproduktion aktivt kan bidra till minskad miljöpåverkan. Från Fortums sida innebar besöket även ett tillfälle att lyfta hur den potential som finns i värmeåtervinning kan tas tillvara genom att ett utökat samarbete med kunderna inom ramen för Öppen fjärrvärme och Prisdialogen.

-Varje investering vi gör i el- och värmeproduktion innebär att vi tar ytterligare steg framåt när det gäller effektivisering av produktionen och att ta hand om energi som annars skulle ha gått till spillo, och naturligtvis är vi glada för att energiministern väljer att uppmärksamma detta, säger Anders Egelrud, vd på Fortum Värme.

Det unika våtmarksområde som anlagts vid verket innebär att kondensvattnet renas ytterligare ett steg utöver de krav som ställs. Våtmarken bidrar i sin tur till att utveckla den biologiska mångfalden i Steningedalens naturreservat genom att det skapas livsmiljö för djur och växter som normalt inte skulle kunna leva på den här ytan. Kraftvärmeverket i Brista är Europas modernaste avfallseldade värmekraftverk och det har, tillsammans med Högdalenverket, kapacitet nog att ta hand om allt det avfall som alla Stockholmsregionens invånare ger upphov till.

Idag sker värmeåtervinning med hjälp av värmepumpar från havet liksom genom spillvärmen i avloppsvattnet som blir till fjärrvärme. Detta är storskalig och mycket effektiv värmeåtervinning som pågår lite i det tysta. Samtidigt har arbetet med Öppen fjärrvärme visat att det enbart i Stockholm finns det en potential motsvarande hela Norrköpings värmebehov i form av överskottsvärme från livsmedelsbutiker och serverhallar, vilken idag inte tas tillvara.

-För oss är det viktigt med en dialog kring utvecklingen mot ett hållbart energisystem och vilka förutsättningar som möjliggör en sådan utveckling. Jag är glad över möjligheten att lyfta dessa frågor i samband med energiministerns besök, avslutar Anders Egelrud.

Fakta om kraftvärme
Kraftvärme innebär att man utvinner både värme och el ur ett och samma bränsle. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90% av energin i ett bränsle kan användas. Det är alltså ett mycket bra sätt att framställa energi. Som jämförelse kan sägas att en personbil sällan utvinner mer än 20% och ett kolkraftverk sällan över 30%. Om man dessutom använder förnybara eller återvunna bränslen, så kan kraftvärmen göra mycket för att minska storleken på vårt gemensamma ekologiska fotavtryc

Fakta om våtmarken
Varje år kommer det att passera ungefär 250 000 kubikmeter renat kondensvatten
Våtmarken kommer att vara cirka 170 meter lång och som mest 18 meter bred med en vattenyta på 2000 kvadratmeter.
Vattendjupet kommer att variera mellan 0,5 och 0,9 meter. Våtmarkens botten kommer att ligga 1,3 till 1,5 meter under befintlig mark.

För mer information kontakta:

Anders Egelrud, VD Fortum Värme, 070 298 41 25
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45