Ett vägval för den framtida energiförsörjningen

Under de senaste decennierna har el blivit alltmer viktigt i vardagen och den utvecklingen kommer att fortsätta. De redan idag höga kraven på leveranssäkerhet från både industrin och enskilda konsumenter  blir allt högre i takt med att samhället blir mer elberoende, och därmed allt sårbarare för störningar. Redan ett kort strömavbrott kan ge stora konsekvenser för enskilda konsumenter och för företag.

Under de senaste 9 åren, sedan stormen Gudrun, har branschen investerat ca 40 miljarder för att vädersäkra elnäten – gräva ner ledningar, isolera luftledningar och installera fjärrstyrning i näten för snabba omkopplingar. Trots dessa stora investeringar visar höstens tre kraftiga stormar att Sveriges elförsörjning fortfarande är sårbar och att vi alltjämt har stora investeringsbehov framför oss.

Men investeringarna behövs inte bara för att fortsätta väder- och kvalitetssäkring av näten. Fortum liksom övriga nätleverantörer har också krav på sig att förnya delar av nätet för att klara omställningen av energisystemet med både en betydligt större andel storskalig vindkraft och en småskalig sol/vindkraft i lokalnäten.

Fortum investerar stora summor i dagens elnät. För att detta ska vara möjligt behöver vi veta att vi  kommer få en skälig avkastning på dessa investeringar i framtiden så att de kan finansieras. Samtidigt behöver våra kunder planera för vad de kan förvänta sig för kostnad under en för dem rimlig planeringshorisont.  Alla  behöver alltså fasta och förutsägbara spelregler vad gäller hur priset på eldistributionen ska sättas. Det är denna balans som en elnätsreglering behöver säkerställa och upprätthålla.

För politiker kan det vara frestande att sätta balansen ur spel genom att prioritera låga elnätspriser till dagens konsumenter och skattebetalare. Vi har sett ett sådant agerande när det gäller andra infrastrukturinvesteringar.  De första åren av minskade investeringar och underhåll av järnvägsnätet märktes inte, men idag är det tusentals resande och företag som drabbas av försenade och inställda tåg. De senaste årens investeringar i det svenska elnätet är exempel på motsatta ambitioner, elnätsföretagen har inte fört  kostnaderna för ett eftersatt nät framför sig till kommande generationers elanvändare.  Genom massiva satsningar på förbättrade nät och system har leveranssäkerheten  ökat till nivåer  på 99,98 % i genomsnitt för dagens nät. Om Fortum och branschen ska bibehålla och ytterligare förbättra leveranssäkerheten och för att kunna möjliggöra målen för det framtida energisamhället, som våra svenska politiker och EU har beslutat om är valet av framtida regleringsmodell avgörande.

Det Fortum och andra nätägare behöver är en långsiktig linje i energipolitiken där myndigheten möjliggör för oss att göra de  investeringar idag som behövs för framtiden. Vad vill samhället vill uppnå med regleringen? Är det lägsta möjliga kostnad för kunden eller vill politikerna att nätbolagen ska bidra till omställningen av energisystemet samtidigt som bolagen levererar bibehållen och ökad leveranssäkerhet? I dagsläget råder det oklarhet om detta.

Oavsett hur domstolen landar finns det risk att oklarheter och stridigheter om reglermodellen kommer att kvarstå. Oavsett domslut kommer kundernas pris inte att påverkas av några större förändringar på kortsikt. Det finns förstås de som för fram en motsatt åsikt, vilken inte sällan blir citerat i media.  I många fall blir det helt felaktiga siffror och hot om prishöjningar. Det är mycket olyckligt. Inte minst för kunderna, som får en helt felaktig bild.

Ytterst måste det vara genom politiska beslut som Sveriges framtida elförsörjning ska säkras.  Myndigheten  och politikerna har ett uppdrag om att bestämma vilket elnät vi ska ha i Sverige, och att säkerställa balansen mellan vilken kostnad samhället och kunderna kan bära. Elnätsföretagen måste få förutsättningar att finansiera investeringarna som krävs för att nå det önskade elnätet.

Energimarknadsinspektionen har nu en viktig uppgift att analysera och ta fram ett långsiktigt och stabilt ramverk utifrån den vägledning som förvaltningsrättens domslut ger. Branschen står självklart till förfogande, för att ge kompletterande uppgifter eller bistå i analyser. Det ligger i både kundernas och elnätsföretagens intresse att vi bygger en väl fungerande elnätsreglering.

Bengt Johansson, ansvarig för regleringsfrågor på Fortum Distribution

Följ mig på Twitter: @bengjoha