EUs nya energistrategi (Energy 2020) öppnar upp för en gemensam energimarknad

Fortum välkomnar EU:s nya energistrategi. (Energi 2020 – En strategi för en konkurrenskraftig, hållbar och tillförlitlig energi) (Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable and secure energy), som antogs i dag av Europeiska kommissionen. Den nya strategin återspeglar kommissionens vilja att använda det utökade mandat inom energipolitiken, som EU fick efter antagandet av Lissabonfördraget förra året.

I den nya strategin beskrivs EU:s energipolitik för de kommande nio åren. Strategin betonar vikten av en väl fungerande inre energimarknad för att säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och tillförlitlig energiförsörjning för europas företag och medborgare. En inre marknad inom EU för energi är också en förutsättning för ett gemensamt agerande på energiområdet i relation med länder utanför EU.

”Fortum stöder uppfattningen att en väl fungerande och integrerad elmarknad är nödvändig för att nå de uppställda målen för användningen av förnybar energi och energieffektivisering. Det är också avgörande för att genomföra nödvändiga investeringar inom produktions- och överföringskapacitet, som beräknas till cirka 1 biljon euro 2020, säger Anne Brunila, Executive Vice President, Corporate Relations och sustainability på Fortum.

Fokus på överföringskapacitet och harmonisering av stödsystem för förnybar energi

Eftersom den inre marknaden inte kan fungera utan överföringskapacitet, som är både lokal och landsöverskridande, har kommissionen lagt stor vikt vid att få infrastruktur på plats. Dessutom kommer kommissionen att utveckla nya finansiella instrument för att garantera den nödvändiga finansieringen av den infrastruktur för elöverföring som är av strategisk betydelse. Fortum stöder denna utveckling och delar också EU:s uppfattning om att tillståndsförfarandet för nya kraftledningar bör vara snabb och lyftas upp på europeisk nivå.

De nya kablarna mellan länderna integrerar energimarknaderna och skapar därmed ett behov av en harmoniserad energipolitik mellan EU:s medlemsstater. Därför kommer kommissionen bland annat att bedöma direktivet för förnybar energi och dess effekter redan under 2011. Enligt Fortums uppfattning bör även en harmonisering av nationella stödsystem för förnybar energi ses över samtidigt.

”Ett stödsystem som omfattar hela EU innebär att förnybar elproduktion byggs där det är mest kostnadseffektivt för hela samhället. Eurelectric har till exempel uppskattat att EU:s medlemsländer skulle kunna spara totalt 17 miljarder euro årligen genom en harmonisering av de nationella stödsystemen för förnybar energi”, fortsätter Anne Brunila.

Teknikutveckling prioriteras

Den nya strategin utgår från teknikutveckling i ”European Strategic Energy Technology Plan” (SET-planen). SET-planen omfattar utveckling av de viktigaste tekniska lösningar som krävs för att gå mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Därför är genomförande och finansiering av SET-planen prioriterad. Energieffektivisering och potentialen i smarta nät samt el för transporter är mycket viktiga frågor i den nya strategin. Strategin kräver också en väsentlig ökning av utnyttjandet av kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Fortum stöder denna strävan att öka kraftvärmeproduktionen som ofta har en bränsleeffektivitet på över 90 procent. Den outnyttjade potentialen att nå energibesparingar på EU-nivå blir därmed enorm.

Fortum Corporation
Corporate Communications

För ytterligare information kontakta: Esa Hyvärinen, Vice President, Public Affairs, Tel. +358 40 826 2646