Finlands modernaste anläggning för infångning och transport av lax byggs vid Fortums kraftverk Montta i Ule älv i norra Österbotten

Återställandet av bestånden av vandrande fisk är ett prioriterat område för den finländska regeringen och den anläggning som nu börjar byggas av Fortum tillsammans med kommunerna Muhos, Utajärvi and Vaala är ett av pilotprogrammen. Finska myndigheter och berörda kommuner har tidigare genomfört studiebesök och analyser resultaten av Fortums svenska program för infångning och transport vilka ligger till grund för beslutet att välja denna lösning.

Byggnadsarbetena drar igång i maj och anläggningen beräknas vara klar under hösten 2016. Då laxen historiskt påbörjar sin vandring till lekområdena i augusti så kommer anläggningen i praktiken att tas i bruk nästa år. Fortum ansvarar för arbetet och knappt tre fjärdedelar av investeringen, den kvavarande fjärdedelen står den finska staten samt de kommuner som ingår i samarbetet för.

Målet är att öka beståndet av lax i Ule älv genom att transportera fisken förbi flera dammar, som idag utgör vandringshinder, till lekområdena uppströms. Att återskapa de naturliga cyklerna förutsätter många olika typer av insatser och långsiktigt samarbete mellan alla de olika intressenter som finns längs älven.

-Vi menar att ett systematiskt tillämpat system med infångning och transport är det effektivaste sättet att få fisken till lekområdena, det visar även de svenska erfarenheterna där tekniken använts i flera decennier. I kombination med vår moderniserade fiskodling kommer den nya anläggningen att vara central för att utveckla fiskbeståndet i Ule älv, det säger Marja Savolainen, miljöchef på Fortum.

Själva anläggningen kommer att vara bland de modernaste i sitt slag där själva infångningen sker utan någon mänsklig beröring. Vi anläggningen kommer även rom att kunna samlas in för användning vid fiskodlingen i Montta. Den omfattar även en konstgjord älvsträcka där det är möjligt att studera fiskens beteende, målet är att dessa ska bidra till de åtgärder som vidtas för att hjälpa vandrande fisk uppströms i andra reglerade älvar. Tidigare har ett gemensamt projekt mellan den finska motsvarigheten till länsstyrelserna (ELY centres), Fortum och berörda kommuner restaurerat lekområden vid Utosjoki och Kutujoki.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45