Fjärrvärmen bär på en del av klimatlösningen

Energiproduktionen i Stockholm sker idag till 80 % med förnybara och återvunna energikällor. Det är en nivå som  många länder som skrivit under klimatavtalet drömmer om att nå innan 2050. Stockholm blev 2010 mycket tack vare fjärrvärmen utsedd till den första gröna huvudstaden inom EU. Om Stockholms fjärrvärmeexempel kunde appliceras på Europa skulle klimatmålet inom EU redan vara uppnått. Den svenska fjärrvärmen är i själva verket ett exempel på att det går att ta sig ur det fossila greppet. Nu går vi vidare och bygger världens bästa energisystem, baserat på förnybar energi och återvinning av energi som annars gått förlorad.

Miljöpartiet framför i en intervju i SvD den 26 september att det koleldade kraftvärmeverket i Värtaverket i Stockholm borde läggas ner redan 2017 för att en skärpning av stadens klimatmål (ett utsläpp om 3 ton per capita) till 2 ton ska klaras. Vi välkomnar alltid engagemang i klimatfrågan. För ett företag som Fortum, som satsar på fossilfri och effektiv energiteknik, är det oerhört viktigt att energi- och klimatpolitiken är både konsekvent och långsiktig.

FN:s klimatpanel IPCC har nu slagit fast att den globala temperaturen ökar och att det till 95% sannolikhet är orsakat av människan. Koncentrationen av CO2 i atmosfären är den högsta på 800 000 år. Ju längre man väntar med åtgärder desto dyrare kommer de nödvändiga förändringarna bli. Vi måste minska utsläppen och det är med andra ord bråttom.

Fjärrvärmen i Stockholm ska enligt vår plan bli resurs- och klimatneutral senast 2030, och målet är att lyckas snabbare än så. Att avveckla fossil produktion på ett ansvarsfullt sätt förutsätter att vi ser till att bättre produktion ersätter den fossila produktionen som stängs ner. För detta krävs investeringar. De närmaste åren investerar Fortum 6,5 miljarder kronor för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. I Värtaverket byggs ett av världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Samtidigt byggs det ett nytt transport- och lagringssystem i Energihamnen i Värtan för att öka inblandningen av biobränsle i kolpannorna, och i höst invigs ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista/Märsta. Dessa satsningar gör att vi kommer att ha ersatt ungefär 40 % av kolet med biobränslen 2016. Det kan jämföras med målet att minska biltrafiken i Stockholm med 30 % men då till 2030. Lägg därtill vår unika satsning på Öppen fjärrvärme, som syftar till att i partnerskap med kunder ta vara på värmeförluster från datorhallar, kylrum och liknande. Potentialen är stor.

Stockholmarens klimatavtryck kan beräknas till mellan 10 – 15 ton koldioxid per år, om hänsyn tas till all konsumtion och resande, dvs utsläpp även utanför kommunens gränser. Fjärrvärmen i Stockholm står för ca 5  % av klimatavtrycket varav kolet, som nu ska minskas, svarar för en del. Våra enorma satsningar på förnybar energi i Stockholm måste uppenbarligen gå hand i hand med minskade utsläpp från alla samhällssektorer för att det som betyder något, de samlade globala utsläppen, verkligen ska minska.

Utmaningen är global och våra åtgärder ska vara bra även då vi räknar med effekter utanför Stockholm. Vi ska inte exportera produktion och riskera ökade globala utsläpp. Fortums vision är ett soldrivet energisystem. På vägen dit satsar vi på effektiv kraftvärme samt på att ta vara på alla slags energispill från samhället. Detta leder till minskad användning av primär energi – det blir rätt och klimatsmart på riktigt. Vi siktar på att skapa världens bästa energisystem i Stockholm och sätter ribban högt av miljöskäl. Genom att behålla den effektiva kraftvärmetekniken men byta energiråvara från fossilt till förnybart tar vi redan nu ansvar för att göra energisystemet svårslaget resurssnålt.

För mer information kontakt:a

Ulf Wikström Hållbarhetschef, Fortum Värme, 08 671 74 86