Förändringens vindar innebär nya möjligheter

Äntligen har värmebranschen fått sin egen konferens: Värmedagen. Välbehövligt och på tiden tyckte många av oss som var där. Det var några saker som särskilt stod ut. Digitaliseringen. Hela vårt samhälle har under de senaste åren genomgått en snabb förändring i spåren av ökad digitalisering på alla plan – både inom näringslivet men kanske främst privat. Den smarta telefonen, det smarta hemmet, appar som hjälper oss att äta rätt och motionera, en ökad spårbarhet på hur vi rör oss på internet, vart vi är och så vidare. Exemplen är många på digitaliseringens positiva effekter. Men där finns också utmanande, integritetspåverkande, effekter. Min ståndpunkt, rent affärsmässigt, är att vi som företag måste anamma den nya tekniken och se de nya affärsmöjligheterna. Bara då kan vi möta kundernas nya krav och önskemål. Det här är kanske det som upptar det allra mesta av min tankeverksamhet just nu. Hur vi bäst lyckas med den här utmaningen!
Konkurrensen mellan fjärrvärmen och värmepumpar. Det var också en fråga som återkom under dagen, inte minst i den paneldiskussion där jag själv ingick. Fjärrvärmen är ett sätt att möjliggöra uppvärmning oaktat produktionsslag och det är där den stora skillnaden ligger. I Fortum Värme har vi cirka 500 MW installerade värmepumpar som bland annat nyttjar värmen från renat avloppsvatten, från din dusch och ditt diskvatten för att värma din lägenhet. Men vi har också mer än 1000 MW installerad kraftvärme som samtidigt både kan producera el och värme på ett resurseffektivt sätt. Fjärrvärmens flexibilitet gör den över tid överlägsen som enskild uppvärmningsform oaktat om det är pellets, värmpump eller annan uppvärmningslösning som är aktuell. Den flexibiliteten skapar inte bara nytta för våra kunder i form av konkurrenskraftiga och förutsägbara priser, det ger också en möjlighet att snabbare ställa om hela energisystemet i Sverige. Om detta är experterna överens om och det framgår även i den breda energiuppgörelse som nu träffats i Sverige där man särskilt framhåller fjärrvärmens betydelse för den svenska effektbalansen och energisystemet. De skriver ”En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el-och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar”.
Kraftvärmens centrala roll i framtidens energisystem. Det var också en nyckelfråga under Värmedagen som vi var många som lyfte. För det är ju så att energimarknaden är i snabb förändring med en ökande andel decentraliserad, väderberoende, elproduktion som måste balanseras när vinden inte blåser eller när solen inte skiner. Kraftvärmen är reglerbar och el- och värmeproduktionen kan kalibreras beroende på efterfrågan. I våra kraftvärmeverk producerar vi Stockholms fjärrvärme som i sin tur minskar användningen av el för uppvärmning samtidigt som det ger underlag för produktion av el med kraftvärme. En win-win om du frågar mig.
Det är stora frågor vi i värmebranschen har att lösa framför oss. Vi på Fortum Värme vill vara en del av kommande lösningar – och det kommer vi se till att vi är. Hur skall vi då lyckas utveckla ett energisystem i Stockholm som till 100 procent baseras på förnybara och återvunna bränslen? Svaret är att de tio sista procenten behöver vi hjälpas åt med. Vi kan bara lyckas om vi samarbetar med andra aktörer. Vi på Fortum Värme välkomnar en tät dialog med fastighetsbolag, konsulter och entreprenörer om hur vi utvecklar världens första huvudstad helt baserad på förnyelsebara och återvunna bränslen.

Anders Egelrud, vd för Fortum Värme