Förslaget om skattereduktion för mikroproducenter skulle väl underlätta?

Sedan regeringen lade fram propositionen ”Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” har vi, branschen och ett flertal olika aktörer inom småskalig produktion pekat på att det finns ett mycket stort problem – lokala Skatteverkskontor tolkar lagtexten så att mikroproducenten blir skattskyldig för energiskatt på all sin egen användning om hen bestämmer sig för att sälja överskottet till marknaden. På en hearing med Skatteutskottet den 29 april bekräftade Finansdepartement att de delar denna tolkning. Men syftet med att införa ett skatteavdrag istället för nettodebitering var att komma runt momsfrågan och skattskyldigheten av energiskatt, inte att effektivt sätta krokben för mikroproducenter.

Vi som följt utredningen är djupt bekymrade över detta eftersom effekten mycket väl kan bli att den mikroproducent som väljer att sälja sin överskottsel till en elhandlare får betala mer skatt än skatteavdraget, inte minst om det är små volymer som säljs. Jag förstår också att det är frustrerande för energiminister Anna-Karin Hatt att ett initiativ som varit så efterlängtat och välkommet av så många riskerar att bli en tummetott efter Finansdepartementets och Skatteverkets tolkning.

Den tolkningen innebär att den nuvarande lagtexten leder till att det inte blir särskilt lönsamt för mikroproducenten att sälja sitt överskott till marknaden. Beräkningar visar att det tar mycket lång tid att ens nå plus minus noll. Vi som elbolag tycker också att detta blir fel. Vi anser självklart att vi som elhandlare ska betala för elen och  ska vi dessutom kunna introducera solceller på marknaden krävs ett enkelt och tydligt system, där solcellsinnehavaren kan tjäna pengar på att sälja sitt överskott. Det verkar att gå för långt rent byråkratiskt att mikroproducenten ska behöva registrera sig som näringsidkare och betala både energiskatt och moms för all sin elproduktion på taket.  Men det är inte bara administrativt krångel som är bekymret. Själva syftet med förslaget var att göra det intressant att sälja sitt överskott från mikroproduktion samt skattebefria den egna användningen upp till en viss nivå. Men som lagtexten nu tolkas kommer det ekonomiska incitamentet att sälja sin överskottsel i många fall att bli väldigt litet.

solarkit

Vi har de senaste åren sett en uppsjö av olika konstruktioner från inte minst elhandelsbolag för att kunna ge mikroproducenter betalt för den el de för in i nätet. Vi har sett fram emot att få ett regelverk som inte bara skulle göra detta lagligt, idag har lösningarna ofta befunnit sig i en gråzon. Risken är uppenbar att vi nu får se än mer kreativa upplägg för att mikroproducenterna i juridisk mening inte får ersättning för den el de faktiskt säljer. Det är inte utveckling som vi vill se.

Att det kan bli så här är märkligt nog beroende på att ett enda ord försvunnit på vägen till färdig proposition – begreppet hobbyverksamhet.

Jag förstår frustrationen som energiministern ger uttryck för på sin blogg, men det går inte att komma ifrån att Finansdepartmentets tolkning, vilken de presenterat för Skatteutskottet så sent som den 29 april, är precis den som Svensk Energi mfl påpekar. Att lagtexten tolkas på detta sätt har uppmärksammats mycket sent och det är olyckligt. Rimligtvis borde det med enkla medel gå att åtgärda.

Birgitta Resvik, chef för Fortum Sveriges samhällskontakter
Följ mig gärna på Twitter: @BResvik