Första spadtaget för Sveriges största biobränslekraftvärmeverk

På torsdagen togs det första spadtaget för vad som ska bli Sveriges största energianläggning för biobränslen. Det bioeldade kraftvärmeverket i Värtan, Stockholm, ska stå klart i början av 2016. Restprodukter från skogsindustrin omvandlas då till 750 GWh el och 1700 GWh värme – vilket motsvarar halva uppvärmningen av en stad med samma storlek som Göteborg. Fortum investerar 4,4 miljarder kr i anläggningen vilket gör den till en av Sveriges i särklass största industriinvesteringar för närvarande.

– Staden växer och fjärrvärmen spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart Stockholm. Fjärrvärmen har redan varit det enskilt största bidraget till att minska CO2-utsläppen i staden sedan 1980-talet. Nu tas nästa stora och viktiga steg för att producera förnybar energi som både gynnar stockholmarnas miljö och klimatet i stort, säger Ulla Hamilton, företagarborgarråd inom Stockholms stad.

Kapacitet att värma 190 000 lägenheter
Biobränslet är restprodukter från skogsindustrin, som flis, grenar, toppar och kvistar, och kommer att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme per år. Det motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter.

Det nya kraftvärmeverket (http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/vara-projekt/biobransle-i-vartan/pages/default.aspx) kommer att kosta cirka 4,4 miljarder kronor, vilket är den största enskilda investeringen i bolagets historia och en av Sveriges största industriinvesteringar för närvarande. Projektet kommer att sysselsätta 800-1000 personer under den mest intensiva byggperioden mellan 2014 och 2015 – och därtill arbeten hos leverantörer av all utrustning och teknik som behövs för att bygga verket.

– Fortum gasar när andra bromsar. Det här är en viktig signal nationellt. I den ekonomiska situation som Sverige befinner sig är detta en positiv injektion som stimulerar arbetsmarknaden. Det är en stor investering och ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar energiförsörjning i både Sverige och världen, säger Mats Odell, ordförande i Riksdagens Näringsutskott.

Klimateffekt globalt och lokalt
Det nya verket tas i drift i början av 2016 och kommer att producera både värme och el. Den förnybara el som produceras ger positiva globala klimateffekter genom att den tränger ut el som annars producerats med fossila bränslen i Norden och Europa. Detta gör att det nya biokraftvärmeverket beräknas minska de globala koldioxidutsläppen med hela 650 000 ton per år. De direkta, lokala koldioxidutsläppen i Stockholm sjunker med cirka 126 000 ton per år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och en halv månad.

– Satsningen i Värtaverket är ett rejält kliv för att realisera vår vision om klimatneutral produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el senast 2030. Om tre år kommer vår samlade produktion att till 90 procent baseras på förnybar energi och andelen fossilt därmed att minska med mer än 40 procent, säger Anders Egelrud, vd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

För mer information, kontakta gärna:
Anette Ullskog, kommunikationschef AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tfn 072-509 33 36
Therez Olsson, pressekreterare M-rotlarna Stockholms stad, tfn 08-508 29 222 eller 076-12 29 200
Sarah Lundgren, handläggare Näringsutskottet, Sveriges Riksdag, tfn 072-540 24 36