Fortum ansöker om att riva dammen i Kolsjön i Arvika

Dammen i Kolsjön är belägen i Arvika kommun ca två mil söder om Arvika. Dammen är en regleringsdamm vars bidrag till det svenska elsystemet inte är särskilt stort. Därför ansöker nu Fortum om att riva ut dammen och låta vattnen återgå till sitt naturliga flöde. I samband med utrivningen kommer biotopförstärkande åtgärder att utföras för att främja den biologiska mångfalden.

I förra veckan skickade Fortum in en ansökan till mark och miljödomstolen i Vänersborg. I ansökan söker Fortum tillstånd att riva ut dammen vilket innebär att Kolsjönsdammens tröskel samt den omgivande betongen som dammen är uppbyggd av rivs ut till fast botten.

-Kolsjön har reglerats under lång tid. Från början främst för flottning och vattenverk, säger Katarina Erelöf, ansvarig för projektet på Fortum. Nu när vi försöker skapa ett förnybart elsystem i Sverige så är reglering och möjligheten att producera el när det verkligen behövs avgörande. Dammen i Kolsjön har dock väldigt lite betydelse för den funktionen så här bedömer vi att det finns goda möjligheter att riva dammen och förbättra för den lokala biologiska mångfalden, fortsätter Katarina.

Kolsjödammen är placerad i utloppet av Kolsjön och genom att riva den så tror Fortum att lokala naturvärden i Kolsjön och Kolån kommer att gynnas. Vid en utrivning så skapas det fria vattenvägar för fisk och annan fauna samt att vattenflödet återgår till ett mer naturligt tillstånd. Utöver detta så kommer Fortum att genomföra biotopförbättrande åtgärder i området. Detta för att främja naturliga livscykler hos bl.a öringen.

-Vi kommer att lägga ut natursten och naturgrus där dammen finns idag, säger Katarina Erelöf. Vi kommer också att anlägga lekbottnar för öring bland annat i Kolån. Vi kommer att göra dessa åtgärder i samråd med fiskevårdsexperter så att vi får bästa resultat. Vi tror att detta kommer stärka den biologiska produktionen i området, fortsätter Katarina Erelöf, Fortum.

Om ansökan beviljas inleder Fortum projektet med utrivning så fort det är möjligt enligt domens villkor. Projektet genomförs inom ramen för Fortums Miljöfond som har till syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder i anslutning till Fortums vattenkraft.

För mer information
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare,  Fortum, tfn: 070-256 15 68
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45