Fortum ansöker om att riva ut dammen i Acksjön

Fortum har i veckan skickat in en tillståndsansökan att riva ut dammen i Acksjön i Hagfors kommun i Värmland. I samband med ansökan föreslår även Fortum, Länsstyrelsen i Värmland, och Klarälvens vattenråd en rad biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Efter utförda utrivnings- och återställningsåtgärder kommer Acksjön och utloppet från sjön återfå en mer naturlig karaktär. I samband med åtgärderna planeras ett uppföljningsprogram för att se hur åtgärderna påverkar de lokala ekosystemen.

-Genom att genomföra detta miljöprojekt hoppas vi att området skall nå god ekologisk status och att vi kommer att förbättra livsmiljöerna för flera arter i det lokala systemet, säger Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare på Fortum. Denna damm har endast en begränsad betydelse för det svenska förnybara kraftsystemet. Området har tidigare även påverkats av flottningen genom att sten och block har rensats ut ur älven. I vissa områden nedströms kommer sten att läggas tillbaka i. Vi ser att alla blir vinnare i detta projekt, fortsätter Katarina Erelöf.

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen sköts av Fortum, och fungerar som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Trots att dammen fyller en funktion i att reglera vattenkraften så genomförs detta projekt som en strikt miljöförstärkande åtgärd. Fortums del av projektet bedöms kosta ca 1,2 miljoner kronor varav ca 600 000 kommer att bekostas av Fortums Miljöfond.

Fortum ansöker om att få tillstånd att riva samtliga dämmande dammdelar ned till fast botten. Dessutom skall dammens tröskel, utskovsluckor och mekanik rivas ut, samt även stötbotten nedströms utskovet och erosionsskyddet. Slutligen skall även stensättningarna som omger utskovet rivas ut. När utrivningarna genomförts kommer utloppet från sjön att ha en fri bredd på ca 3 meter. En viktig del i ansökan är att få möjlighet att utföra biotopvårdande åtgärder vid sjöutloppet. Strömsträckan där återställs med tillförsel av bl.a. naturlig sten och naturgrus.

Utöver utrivningarna ingår även biotopförstärkande åtgärder i Acksjöälven som Länsstyrelsen Värmland ansvarar för. Nytt lekgrus samt större stenar skall placeras ut för att återställa skador från tidigare flottning. Som del i projektet kommer även en uppföljning att göras för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker tack vare åtgärderna.

Klarälvens vattenråd initierade Acksjöprojektet genom att ta fram en lokal åtgärdsplan 2014. I arbetet med åtgärdsplanen genomfördes ett antal samrådsmöten om projektet där Fortum och Länsstyrelsen i Värmland deltog. I samrådsgruppen ingick bl.a. markägare och ideella krafter såsom skoterklubben, Klarälvens fiskevårdsområdesförening i Hagfors och Bergsängs byalag. Katarina Ereläf berättar att det är i tät samverkan mellan dessa alla parter som åtgärderna kommer att genomföras.

Om ansökan går igenom kommer projektet att slutföras inom fem år.

För mer information
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare,  Fortum, tfn: 070-256 15 68
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45