Fortum avser överklaga förvaltningsrättens beslut rörande beskattningen för perioden 2009-2012

Förvaltningsrätten i Stockholm, har idag meddelat beslut angående inkomstbeskattning för Fortum i Sverige under åren 2009-2012. Domstolens beslut går Fortum delvis till mötes. Fortum kommer att överklaga de domar som är till Fortums nackdel då Fortum anser att förvaltningsrätten tolkar gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt.

Om domsluten slutligen ändå står fast trots överklaganden kommer detta påverka nettoresultatet med ungefär 1 106 miljoner kronor (EUR 121 miljoner). Fortum har inte gjort en reservation baserad på juridisk analys, EU-kommissionens syn och rättsutlåtanden.

”Fortum omstrukturerade verksamheten under 2004-2005 och omallokerade då även lån för att säkerställa den framtida verksamheten. Denna omallokering påverkade inte Fortums svenska skattebas. Skatteverkets bedömning är problematisk eftersom deras tolkning av regelverket, som faktiskt medger ränteavdrag, gör att reglerna är oförutsebara. Målet handlar om Fortums rätt att göra avdrag för räntekostnader som är kopplade till omallokeringen av lån mellan Fortums svenska dotterbolag, vilka enligt Skatteverket inte medger rätt att göra ränteavdrag. Enligt domstolen fanns det goda affärsmässiga skäl bakom omstruktureringen, men domstolen fann dem inte vara sådana affärsmässiga skäl som krävs för att räntekostnaderna ska vara avdragsgilla”, säger Reijo Salo, ansvarig för företagsbeskattning på Fortum.

Bakgrundsinformation
Fortum har erhållit skattebeslut i Sverige för åren 2009-2012. Enligt Skatteverket borde ytterligare inkomstskatt betalas för dessa år. Detta var kopplat till omallokeringen av lån mellan de svenska dotterbolagen under 2004-2005. Dessutom erhölls beslut om att betala mer inkomstskatt för åren 2010-2012 avseende finansieringen av förvärvet av TGC 10 (nuvarande OAO Fortum) under 2008. Kraven baserades på de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna som trädde i kraft 2009.

I januari 2015 informerade Skatteverket förvaltningsrätten att de återkallat sitt skattebeslut för 2010 och i februari 2016 att de återkallat besluten rörande 2011 och 2012 avseende finansieringen av förvärvet av TGC 10. Dessutom meddelade Skatteverket i december 2015 och i februari 2016 att de återkallat en del av kraven som hänför sig till omallokeringen av lån 2004-2005.

Läs mer
Fortums kvartalsrapport Januari-Mars 2016, Not 22: Legala frågor och processer
[link: http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Interim_Report_Q1_2016.pdf]

Fortums skattefotavtryck finns tillgängligt på webben
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_as_a_Taxpayer.pdf

Relaterade pressmeddelanden
Pressmeddelande 10 November 2014: Fortum will appeal Swedish tax authority decision on additional tax for 2012 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/Fortum-will-appeal-Swedish-tax-authority-decision-on-additional-tax-for-2012.aspx]
Pressmeddelande 18 Oktober 2013: Administrative court approved Fortum’s appeal on the Swedish tax authority’s decision on additional tax for 2009 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/administrative-court-approved-fortums-appeal-on-the-swedish-tax-authoritys-decision-on-additional-tax-for-2009.aspx]
Pressmeddelande 14 Januari 2013: Fortum will appeal Swedish STA decision on additional tax for 2010 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-will-appeal-swedish-sta-decision-on-additional-tax-for-2010.aspx]
Pressmeddelande 4 Januari 2012: Fortum will appeal the Swedish tax authority decision on additional tax for 2009 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-will-appeal-the-swedish-tax-authority-decision-on-additional-tax-for-2009-1.aspx]

För mer information, kontakta
Reijo Salo, VP Corporate Tax, tel. +358 50 45 24443