Fortum beskattas för samma intäkt i Sverige, Finland och Belgien – förtydligande av beskattningen inom EU behövs

Fortum har mottagit ett skattebeslut från den finska skattemyndigheten angående intäkt från ett Fortumbolag i Belgien år 2007. Samma intäkt har redan beskattats i Belgien, enligt belgisk skattelagstiftning. Också svenska Skatteverket vill beskatta samma intäkt. Enligt internationella skatteprinciper ska skatt betalas i det land där pengarna tjänats och samma intäkt kan inte beskattas flera gånger. Länderna måste klargöra och samordna sina skatteprinciper så att upprepade och arbetskrävande processer kan undvikas.

Under 2012 betalade Fortum 560 miljoner euro (ca 5 miljarder SEK) i skatt. Fortum är en av de största skattebetalarna i både Sverige och Finland. Omkring 60 procent av Fortumkoncernens skatter betalas i Sverige och strax under 30 procent i Finland.

– Det verkar som om den ekonomiska krisen har skärpt skatteklimatet i Europa och att flera länder beskattar samma intäkter flera gånger, trots att internationella överenskommelser säger att beskattning bara ska ske en gång. För internationellt verksamma företag leder detta till osäkerhet och långa skatteprocesser, säger Reijo Salo, skattechef på Fortum.

Måltavlan för de överlappande skattebesluten är Fortums belgiska finansieringsbolag, vars verksamhet inbegriper bland annat finansiering av investeringar i Sverige.

Den finska skattemyndighetens slutsats i skatterevisionen för 2007-2011 riktar in sig på Fortums belgiska finansieringsbolag vars intäkter, består av marknadsmässiga räntor på lån inom koncernen, som använts för finansiering av investeringar i andra länder där Fortum är verksamt. Enligt den belgiska skattemyndigheten ska denna intäkt beskattas i Belgien medan den finska skattemyndigheten hävdar att intäkter som uppstått inom koncernen bör beskattas i det finska moderbolaget Fortum Oyj. Den finska skattemyndigheten begär att Fortumkoncernen ska betala 136,4 miljoner euro i skatter, räntor och skattetillägg för 2007. Fortum har redan betalt 21,2 miljoner euro i Belgien under 2007 på samma intäkt, i enlighet med belgisk lagstiftning. Fortum menar att de finska skattemyndigheterna inte har lagligt stöd för sina beslut och kommer att överklaga beslutet.

Också svenska Skatteverket har krävt Fortum på ytterligare skatter för 2011 med hänvisning till koncernens finansiering. Enligt beslutet är den marknadsbaserade ränta som betalats till det belgiska finansieringsbolaget inte avdragsgill varför man menar att Fortum ska betala ytterligare 59,5 miljoner euro i skatt i Sverige. Fortum menar att detta beslut inte är lagenligt och kommer att överklaga också detta beslut.

För mer information, kontakta gärna: Reijo Salo, skattechef, tel. +358 504524443