Fortum: Energimarknadsinspektionens krav på åtgärdsplan väntad

Energimarknadsinspektionen har idag publicerat sin analys av orsakerna till de omfattande elavbrotten, framför allt under stormen Dagmar förra vintern. Med stöd av analysen åläggs nu fem elnätsföretag, däribland Fortum, att redovisa var sin åtgärdsplan om hur bristerna ska avhjälpas. Fortum ser föreläggandet som en naturlig del av Energimyndighetens tillsynsarbete.
?   Vi ser minst lika allvarligt som Energimyndigheten på det som har skett och vi har inga problem med att leverera en åtgärdsplan enligt föreläggandet. Vi har redan genomfört ett stort åtgärdsprogram och arbetar kontinuerligt med att underhålla och vädersäkra elnätet i hela landet. Med anledning av de omfattande avbrotten vid stormarna har vi ökat tempot i de förebyggande åtgärderna i Hälsingland och Dalarna, som var några av de områden som drabbades hårdast av ovädret, säger Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig på Fortum Distribution.
Fortum driver sedan nio år ett åtgärdsprogram för att säkra elnäten mot väderrelaterade störningar. Under 2012 har Fortum sammanlagt investerat cirka 1 300 miljoner kronor och av dessa har drygt 350 miljoner kronor använts för att förbättra det lokala ledningsnätet i Hälsingland, Dalarna och på Västkusten. Investeringarna gäller inte bara att gräva ner eller på annat sätt vädersäkra luftledningar, utan även insatser som ska göra det lättare och snabbare att isolera och åtgärda eventuella störningar. De senaste fem åren har Fortum investerat 7 miljarder kronor i att förbättra elnätet.
? Med tanke på de stora krav som ställs på elnätet, inte minst den kommande omställningen till mer förnybar och lokalproducerad energi är det nu viktigt att försäkra sig om att elnätsföretagens intäktsramar möjliggör de investeringar som krävs, avslutar Bengt Johansson på Fortum Distribution.
Energimarknadsinspektionens analys är att lokalnätet som drabbades hårdast av stormarna och att avbrotten främst berodde på träd som fallit över oisolerade luftledningar. Analysen baseras på uppgifter om elavbrotten som samlats in från ett stort antal elnätsföretag. Fyra andra elnätsföretag ombeds också lämna samma typ av åtgärdsplan.
För mer information, kontakta:
Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig, Fortum Distribution, tel 070-654 11 97
Anna Lidberg, kommunikationschef, Fortum Distribution, tel 070-215 96 26