Untra vattenkraftverk

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Fortum tillstånd att utföra dels dammsäkerhetshöjande åtgärder, samt dels en modernisering av vattenkraftverket enligt Fortums ansökan. Fortum fick dock avslag på ansökan att samtidigt anlägga en biokanal.

Fortum får grönt ljus att modernisera Untra vattenkraftverk

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Fortum tillstånd att utföra dels dammsäkerhetshöjande åtgärder, samt dels en modernisering av vattenkraftverket enligt Fortums ansökan. Fortum fick dock avslag på ansökan att samtidigt anlägga en biokanal.

Enligt den dom som Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt utfärdade den 17 februari så får Fortum tillstånd att utföra två av de tre delprojekt företaget ansökt om vid Untra vattenkraftverk i Tierps kommun. Untra vattenkraftverk byggdes redan 1918 och ansågs vid färdigställandet kunna stå för hela Stockholms elförsörjning. Idag producerar Untra el till en stad av ungefär Gävles storlek.

Då kraftverket nästa år fyller 100 år, har Fortum ansökt om att få modernisera kraftverket så att Untra skall kunna fortsätta producera förnybar el även i framtiden. Konkret handlade ansökan om tre separata åtgärder vid vattenkraftverket. Den första rör dammsäkerhetshöjande åtgärder. Den andra om att modernisera själva vattenkraftverket genom att ersätta tre av de gamla turbinerna med moderna turbiner. Det tredje projektet handlade om att anlägga en biokanal i den gamla flottningsrännan förbi kraftstationen. De två förstnämnda projekten har nu fått grönt ljus, men det tredje delprojektet (biokanalen) fick avslag.

Fortum har tidigare ansökt om tillstånd för en annan teknisk lösning för att modernisera Untra. Den avslogs 2013 efter det att ärendet överklagats till Mark- och miljööverdomstolen då det var svårt att bevisa att förändringen bara skulle innebära vad som i Miljöbalken beskrivs som  ”obetydlig miljöpåverkan” utmed den skyddade älvsträckan.

-Det är naturligtvis positivt att Nacka tingsrätt nu ger oss tillstånd att modernisera Untra, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. För att produktionen ska finnas kvar i framtiden, och kunna bidra med både förnybar energi och den reglerförmåga som behövs när vi går mot ett helt förnybart energisystem, så är denna typ av projekt nödvändiga. I Untra kommer vi att byta ut tre av de fem turbinerna mot nya moderna som både är mer effektiva och dessutom bättre anpassade för fiskpassage, fortsätter, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums svenska vattenkraft.

Ett genomförande av de två godkända delprojekten kommer innebära att dammsäkerheten höjs vid vattenkraftverket vilket kommer att medföra ytterligare trygghet för de boende nedströms. Arbetsmiljön för de anställda vid vattenkraftverket kommer också att förbättras avsevärt.

Det tredje delprojektet att anlägga en biokanal för att främja den lokala biologiska mångfalden framförallt beträffande lokala arter i området, och därmed göra anläggningen mer miljöanpassad fick avslag. Anledningen till avslaget är att domstolen uppfattar det som oklart huruvida anläggandet av en biokanal kommer att påverka Natura 2000 området som ligger i närheten av vattenkraftverket.

– Självklart beklagar vi att domstolen inte gav oss tillstånd att anlägga den biokanal som vi föreslog, säger Toni Kekkinen. Det finns få bättre tillfällen att modernisera miljöanpassningen än då man ändå moderniserar själva kraftverket och vi är övertygade om att de åtgärder vi ville göra hade varit ett stort positivt steg i att förbättra den biologiska mångfalden lokalt. Samtidigt är varken dammsäkerhetsprojekten eller moderniseringen av själva kraftverket beroende av att samtidigt genomföra miljöåtgärden.

För mer information, kontakta gärna
Toni Kekkinen, chef vattenkraft, Fortum, tfn 070-344 56 71
Per-Oscar Hedman, presschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45