Fortum förtydligar informationen kring villkorsändring för kunder med rörligt elpris

Energimarknadsinspektionen (EI) har med ett föreläggande den 13 november beslutat att Fortum Markets kommunikation kring ändring av särskilda avtalsvillkor för kunder med rörligt elpris, inte till fullo skett i linje med ellagens krav. EI riktar kritik mot att kunderna inte nog tydligt har informerats om samtliga villkorsändringar och att det inte med önskad tydlighet framgått att det har handlat om en prishöjning. I samband med utskicket har Fortum bedömt att kommunikationen skett på vedertaget sätt och i linje med legala krav, vilket också har meddelats EI.

Med anledning av att EI gör en annan bedömning kommer Fortum i enlighet med föreläggandet att så snart som möjligt informera alla berörda kunder via särskilt meddelande vad villkorändringen innebär samt att villkorändringen inte gäller från den första september 2013 utan nu istället tidigast från den första februari 2014. I meddelandet kommuniceras det även hur berörda kunder kommer att kompenseras i de fall vi har fakturerat belopp utöver tidigare gällande villkor.

– När vi tog fram kommunikationen ansåg vi att vi hade följt de krav som ellagen ställer i samband med en villkorsändring. Det är viktigt för oss att vara tydliga mot våra kunder. Därför såg vi även till att detaljerad information fanns på hemsidan och hos kundservice. EI har nu gjort en annan bedömning. Vi kunde ha varit ännu tydligare i vår kommunikation och vi vidtar nu åtgärder för att gå ut med ny information till berörda kunder, säger Fredrik Landahl, vd Fortum Markets.

Energimarknadsinspektionens föreläggande berör inte elnätskunder eller fjärrvärme- och fjärrkylakunder.