Den 22 februari meddelade mark och miljödomstolen i Vänersborg att Fortum får tillstånd att genomföra de miljöåtgärder som företaget tidigare ansökt att genomföra vid Acksjödammen i Hagfors kommun. Projektet innebär att Fortum tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Fortum har fått tillstånd att riva ut dammen i Acksjön

Den 22 februari meddelade mark och miljödomstolen i Vänersborg att Fortum får tillstånd att genomföra de miljöåtgärder som företaget tidigare ansökt att genomföra vid Acksjödammen i Hagfors kommun. Projektet innebär att Fortum tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägs av Fortum, och fungerar som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Dammens funktion som reglerdamm är inte betydande för det svenska energisystemet så området lämpar sig mycket väl för miljöförbättrande åtgärder.

-Det känns naturligtvis väldigt viktigt att vi får tillstånd att genomföra detta projekt. När vi tittar på det framtida energisystemet är det avgörande att hitta en bra balans mellan att förbättra miljön och att säkra att Sverige och Norden har ett förnybart energisystem. Acksjödammen är ett mycket bra exempel på en damm som inte bidrar tillräckligt mycket till reglerkraften som är så viktig för vattenkraften. Därför är det ett utmärkt område att genomföra miljöåtgärder som förbättrar den ekologiska statusen lokalt, säger Katarina Erelöf, projektledare för projektet på Fortum.

Förutom utrivningen av dammen ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som Länsstyrelsen Värmland ansvarar för. Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven, och har påverkats åtskilligt av mänsklig aktivitet. De största ingreppen kommer från forna dagars flottning då älven rensades för att möjliggöra smidigare flottning. Länsstyrelsen skall därför åtgärda dessa flottningsskador genom att utföra biotopåtgärder som exempelvis nytt lekgrus samt utplacering av större stenar.

När projektet är genomfört är förhoppningen att området kommer att nå god ekologisk status och att livsmiljöerna för flertalet arter har förbättrats. Som del i projektet kommer en uppföljning att göras för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker på grund av åtgärderna. Uppföljningsprojektet påbörjades redan under 2015 med undersökning av nuläget.

Projektet genomförs i bred samverkan inom vattenrådet, och övriga deltagare Förutom Fortum och Länsstyrelsen i Värmland, är en rad markägare och ideella krafter som skoterklubben, fiskeintressen och Bergsängs byalag involverade. Det är i tät samverkan mellan dessa parter som åtgärderna kommer att genomföras.

Fortum har nu påbörjat projektering av utrivningen så att den kan genomföras så snart det är möjligt enligt villkoren i domen. Fortums del av projektet beräknas kosta ca 1,2 miljoner kronor varav ca 600 000 kommer att bekostas ur Fortums Miljöfond.

För mer information
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare,  Fortum, tfn: 070-256 15 68
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45