Fortum har påträffat miljöfarliga ämnen nedströms Ljusnefors kraftstation saneringsarbete pågår

I samband med arbeten kring Ljusnefors kraftstation i Hälsingland har Fortum påträffat miljöfarliga ämnen från tidigare verksamheter på platsen. Fortum har inlett saneringsarbeten för att omhänderta de farliga ämnena.

I samband med grävarbeten för att anlägga dränage nedströms dammen vid Ljusnefors kraftstation i Söderhamns kommun påträffade Fortum gamla rester av miljöföroreningar i marken. Ämnena har mycket sannolikt hamnat i marken på grund av aktiviteter från tidigare verksamhet på platsen.

Fortum har redan påbörjat saneringsarbetet för att omhänderta de miljöfarliga ämnena i god samverkan med tillsynsmyndigheterna. Samtidigt pågår kontinuerliga provtagningar för att avgöra vilka typer av ämnen som finns på platsen. Hittills har proven visat på förekomst av olja samt i ett fall arsenik. Saneringsarbetet kommer att pågå under första kvartalet 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, mobil 070 214 75 45