Fortum kartlägger asbest

Under hösten 2013 upptäcktes asbest i delar till en ny generator som skulle installeras. Sedan dess har Fortum tagit prover på ett antal kraftstationer för att upptäcka eventuell asbest och undvika arbetsmiljörisker.

Parteboda kraftstaton ligger i Ljusnan nära Ånge. I samband med att en ny generator skulle installeras under hösten 2013 uppstod det misstankar om att leveransen kunde innehålla asbest. De tester som genomfördes bekräftade misstankarna. Den nya utrustingen installerades aldrig utan kapslades in och leveratören ska åtgärda problemet innan en installation kan bli aktuell. Kraftstationen undersöktes och när ingen asbest kunde konstateras i lokalerna så återupptogs det dagliga arbetet.

Eftersom utrustning från samma leverantör som till Parteboda tidigare installerats i Gammelänge kraftstation i Indalsälven stoppades allt arbete även där. Tyvärr visade sig även utrustningen i Gammelänge innehålla asbest. Det dagliga arbetet och asbestsanering av utrustningen återupptogs först när en utredning var klar och provtagningen visade att det inte förelåg några hälsorisker. Dessutom vidtogs extra försiktighetsåtgärder för arbetet på platsen. Nu har Fortum åter stoppat allt arbete efter att ytterligare asbest upptäckts i samma utrustning. Nu genomförs provtagning för att säkerställa att saneringen lyckats så driftpersonalen kan återuppta sitt arbete.

”Våra medarbetares och entreprenörers hälsa kommer alltid i första hand och vi ser därför mycket allvarligt på det inträffade. Även om det prover som tagits inte pekar på omedelbara hälsorisker så är det ett stort problem att det med dagens kunskap och lagstiftning kan förekomma asbest i ny utrustning”, säger Jörgen Widström som är chef för drift och underhåll.

Sedan hösten 2013 har Fortum tagit prover på ett antal anläggningar för att kunna utesluta förekomst av asbest i arbetsmiljön.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion Tel: 070-2984125