Fortum kommenterar förslaget till ny intäktsreglering

Den sista mars i år presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt förslag till ny intäktsreglering för elnätsverksamheten. Utgångspunkten bör vara en långsiktig modell som förmår möta både kundbehoven och de krav som omställningen av energisystemet ställer och som samtidigt är samhällsekonomiskt hållbar. Fortum deltar gärna i det fortsatta arbetet med att förtydliga den föreslagna modellen så att den överensstämmer med det som krävs.

Kunder vill ha ett leveranssäkert elnät. Politiker vill tillföra mer förnybart i elnäten och näten ska också kunna bidra till energieffektivisering. Ägarna av elnäten, oavsett om det är privata eller kommunala ägare, vill samtidigt ha en rimlig ränta på det kapital de investerar in i verksamheten. Kostnadsfrågan är alltså bara en av de delar som en reglering behöver hantera på ett sådant sätt att det blir förutsägbart och transparent.

Det förslag som presenteras ser vi som en utgångspunkt för en fortsatt dialog mellan Ei och branschen, då det finns ett behov av att klarlägga och utveckla modellen, inte bara för att tillgodose behovet av förutsägbarhet och transparens, utan även för att få ett tydligare kundfokus.

Det finns bland annat ett behov av att beakta fler tjänster än enbart leveranssäkerheten, liksom att klargöra modellens förmåga att säkra finansiering för nödvändiga investeringar för att upprätthålla kvaliteten över tid. En del av detta handlar också om frågan hur en rimlig avkastningsnivå på redan gjorda investeringar ska säkerställas.

Nuvarande förslag kräver ett antal klargöranden och modifieringar för att säkerställa en långsiktigt stabil regleringsmodell. Vi välkomnar därför en fortsatt process tillsammans med Ei för att utveckla en sådan modell.