Fortum köper det nordiska återvinningsbolaget Ekokem

Fortum och Ekokem Oyj:s fyra största ägare, vilka representerar 81 % av bolagets aktier, har undertecknat ett avtal om att Fortum köper deras andel i Ekokem för cirka 470 miljoner euro. Det motsvarar ett skuldfritt pris för bolagets hela aktiestock (100 %) på 700 miljoner euro, alltså cirka 11 gånger driftbidraget (EBITDA) för år 2016 (enligt Fortums prognos). Företagsköpet har en omedelbar positiv inverkan på Fortums operativa resultat och kassaflöde. Företagsköpet diversifierar Fortums intjäningsstruktur, eftersom största delen av Ekokems resultat baserar sig på annat än det nordiska elpriset.

Ekokems fyra största ägare är Finska staten, Finlands kommunförbund, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Köpet kräver ännu ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i Finland och Sverige. Fortum uppskattar att köpet är klart under tredje kvartalet 2016. Fortum kommer även att ge ett bud till de övriga aktieägarna för samma pris (165 euro per aktie). Affären är avhängig av att Fortum får godkännande av konkurrensmyndigheterna och majoritet i bolaget. Efter att ha uppnått den fordrade ägarandelen kommer Fortum att initiera en inlösningsprocess av minoritetsägarandelarna i bolaget.

Ekokems omsättning år 2015 var 258 miljoner euro och det rapporterade driftbidraget 55 miljoner euro. Ekokem sysselsätter cirka 630 anställda.

Ekokem är ett ledande nordisk återvinningsbolag som specialiserat sig på återanvändning av material och avfall, slutdeponering, marksanering samt tjänster för miljöbyggande. Bolaget har en stark marknadsposition särskilt när det gäller hantering av farligt problemavfall. Ekokem betjänar såväl kommuner som industrikunder i Finland, Sverige och Danmark. Merparten av bolagets omsättning kommer från avfalls- och miljöservicetjänster, men också försäljning av el, värme och återvunna material.

”Ekokem är ett utmärkt bolag som har en erfaren ledning och personal. Fortum för sin del har en stark ekonomi och erfarenhet av att utnyttja avfall i energiproduktion. Tillsammans skapar vi ett starkt Nordisk återvinningsbolag som har utmärkta internationella tillväxtmöjligheter. Vi vill också satsa på att vidareutveckla Ekokems lösningar”, säger vd Pekka Lundmark vid Fortum.

”Ekokems styrelse inledde i början av året en utredning av företagets kapitalstruktur vars mål var att försäkra resurser för genomförandet av bolagets strategi och fortsatt tillväxt. Min uppfattning är att vi som en del av Fortum kan nå dessa mål och Ekokems framgång kan fortsätta. Tack vare Fortums vidare nätverk och resurser kan vi i fortsättningen bjuda Ekokems tjänster starkare också internationellt. Jag tror att Fortums strategi för cirkulär ekonomi nu kommer att utvecklas på basis av Ekokem”, säger Karri Kaitue vd vid Ekokem.

Bakgrundsuppgifter:

Ekokem
Ekokem är ett nordens ledande återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Bolagets opererar ledande avfallshanteringsverk och erbjuder specialiserad miljöservice åt en bred kundkrets. Bolagets avsikt är att skapa mervärde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Ekokem har redan över 35 år medverkat i att spara naturresurser och främja återvinningsekonomin.

Ekokem koncernen sysselsätter 630 professionella medarbetare i Finland, Sverige och Danmark. I januari 2015 köpte Ekokem upp det danska miljöserviceföretaget NORD.

Ekokemkoncernens nyckeltal år 2015

–          Omsättning 258 miljoner euro

–          Rapporterat driftbidrag (EBITDA) 55 miljoner euro, 21,1 % av omsättningen

–          Jämförbart driftbidrag (EBITDA) 57 miljoner euro

De största aktieägarna är Finska staten (34,1 %), Finlands kommunförbund (21,4 %), Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (15,4 %) och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM (10,5 %).

Länk till http://www.ekokem.com/fi

Fortums strategi
Enligt Fortums nya strategi som publicerades den 3 februari 2016 har företaget som mål att växa och operera fortsättningsvis lönsamt. Hörnstenarna för strategin är ren energi, kunderna och skapa värde åt ägarna. Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. En av hörnstenarna är att skapa lösningar för hållbara städer.

Växande städer och storstadsområden möter mångsidiga utmaningar, som stora utsläpp från ineffektiv värme-, kyla-, och elproduktion, ökande volymer av avfall och höga utsläpp och buller från trafik. Fortum strävar efter att använda sin expertis och erfarenhet för att hjälpa städer att lösa dessa utmaningar på ett hållbart sätt och att stödja byggande av den cirkulära ekonomin. Fortums lösningar inkluderar effektiv och pålitlig fjärrvärme och -kyla, integrerade elhandelslösningar samt relaterade applikationer, avfallsförbränning och -hantering, liksom ökad e-mobilitet via smarta laddningslösningar för elfordon. Dessutom ser företaget möjligheter till ny affärsverksamhet inom diverse experttjänster inom dessa områden.

Fortums strävar efter tillväxt framför allt på existerande hemmamarknader och inom den större europeiska marknaden. Fortum kommer också att utforska möjligheterna inom noggrant utvalda storstadsområden i Asien.

För mer information
Pekka Lundmark, vd, Fortum
Markus Rauramo, direktör för divisionen City Solutions, Fortum
Intervjubegäran: Pauliina Vuosio, Corporate Press Officer, tel. +358 50 453 2383

Investerare, analytiker, och ekonomimedia: Sophie Jolly, Direktör, Investerarrelationer och Finanskommunikation, tel. +358 10 453 2552