Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven – Siljan har kommit överens

Fortum och berörda fiskevårdsområdesföreningar i Österdalälven – Siljan har kommit överens om hur kompensationen för vattenkraftens påverkan på fisket i Österdalälven ska genomföras. Överenskommelsen innebär att fiskvägar byggs för uppströms och nedströms vandring förbi de tre vattenkraftverken Blyberg, Spjutmo och Väsa. Fortum kommer även att bidra med medel till berörda fiskevårdsområdesföreningar så att de kan säkra en bra livsmiljö för fisken.

Efter flera års diskussioner som lett fram till ett domstolsbeslut har Fortum och fiskevårdsområdesföreningarna i Österdalälven-Siljan kommit överens om en lösning som innebär att fiskvägar byggs förbi tre kraftstationer i Österdalälven. Fiskvägarna syftar enligt uppgörelsen till att möjliggöra både uppströms och nedströms vandring av främst öring.

I och med detta regleras slutligt den skada på det tidigare lokala fisket som uppstod i och med kraftverksbyggena och hur detta ska kompenseras. Då vandringsvägar anläggs försvinner också det gamla kravet på utsättning av fisk i Siljan successivt.

Fortum står bakom överenskommelsen och kommer att göra sitt yttersta för att lösningen ska bli framgångsrik, även om företaget under hela processen påpekat att en lösning med tre efter varandra följande fiskvägar erfarenhetsmässigt har små möjligheter att bli effektiva för naturlig reproduktion – särskilt det saknas naturliga lekområden uppströms kraftverken.

-Fiskvägar är inte den lösning vi förespråkade då det handlar om nu överdämda och regleringspåverkade tidigare strömhabitat, samt tre kraftverk i rad som ska passeras, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft. Man bör söka bästa möjliga lösningar för varje enskild plats eller vattensystem för maximalt resultat. Erfarenheter från både Sverige och internationellt visar att om så många som tre vattenkraftverk och därtill flera sjöliknande magasin ska passeras så kommer bara en begränsad andel av fisken att klara vandringen. En passage kan fungera på rätt ställe. Kanske två. Men tre fiskvägar på rad är med väldigt stor sannolikhet för många – och hade det handlat om fler hade det garanterat varit helt verkningslöst.

Om målet är att möjliggöra ett stort ochhållbart öringfiske baserad uteslutande på naturlig reproduktion, borde s k ”trap and transport” ha valts som lämplig åtgärd. Denna metod hade garanterat antalet lekande fiskar och dessutom uteslutit de passageförluster fisk som nu kommer att uppstå. Fiskevårdsområdena och domstolen anser dock att fiskvägsalternativet är rätt väg, och vi har slutit överenskommelse om denna lösning så självklart kommer Fortum att göra det företaget kan för att fiskvägarna får bästa förutsättningar att lyckas..

Konkret innebär överenskommelsen att Fortum ska bygga fiskvägarna medan fiskevårdsområdena tar på sig att säkerställa att det finns tillgängliga biotoper uppströms så att den fisk som klarar vandringen upp också skall kunna reproducera sig. Det senare saknas i dagsläget. För att åtgärda detta kommer Fortum under en tioårsperiod att stötta fiskevårdsområdenas arbete ekonomiskt.

-Vi kommer självklart att följa upp åtgärderna i överenskommelsen under dessa tio år vilket kan ge värdefulla bidrag för oss alla i arbetet att kunna avgöra var och vilka typer av kompensatoriska åtgärder som fungerar bäst. Förhoppningsvis kan detta hjälpa oss i det framtida arbetet med att säkerställa fiskbeståndens status. Att genomföra åtgärder är en sak, men att ta sig tid att utvärdera och lära av dessa är minst lika viktigt, säger Toni Kekkinen.

Fortum bedriver vattenkraft i ett stort antal älvar i såväl Sverige som Finland och har betydande erfarenhet av olika skadekompensatoriska åtgärder, t. ex. kompensationsodling/utsättning, trap-and-transport, fiskvägar och biokanaler. Ett mångårigt samarbete med forskningsvärlden, inte minst Karlstads universitet, har också inneburit studier av alltifrån bästa möjliga teknik för kompensationsodling, nedströms vandring till utveckling av fångstdatainsamling. Överenskommelsen om fiskvägar i Österdalälven kommer ytterligare att bidra till erfarenhetsuppbyggnaden.

För oss är det viktigt att alltid utgå från varje enskild plats behov och förutsättningar – både vad gäller energiproduktion och biologisk mångfald. Det gäller att göra rätt åtgärder på rätt ställe. Vissa platser har större betydelse för biologisk mångfald, precis som det finns platser som är viktigare för energiproduktion. Vår ambition är att tillsammans med andra intressenter kunna hitta rätt avvägning för varje plats så att vi gör rätt sak på rätt plats med rätt kunskaper, avslutar Toni Kekkinen.

För mer information, kontakta gärna
Toni Kekkinen, chef vattenkraft, Fortum, tfn 070-344 56 71
Per-Oscar Hedman, presschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45