Fortum omorganiserar affärsverksamheten från 1 april 2016

Fortum omorganiserar sin koncernstruktur, och den nya strukturen träder i kraft 1 april 2016. Målet med den nya organisationen är att möjliggöra implementering av företagets nya vision och strategi, vilken offentliggjordes den 3 februari 2016. Den nya organisationen kommer att bestå av tre divisioner: Generation, City Solutions och Russia. Dessutom kommer två utvecklingsenheter fokuserade på tillväxt inom nya verksamheter att etableras: dels M&A and Solar & Wind Development, dels Technology and New Ventures.

Förändringarna av Fortums rapporteringssegment är i dagsläget obetydliga och företaget kommer att behålla fyra rapporteringssegment. Segmenten, per andra kvartalet 2016 är: Generation, City Solutions (huvudsakligen tidigare Heat and Electricity Sales and Solutions Division) och Russia. M&A and Solar & Wind Development liksom Technology and New Ventures kommer att rapporteras under Other. En del verksamheter kommer att flytta till följd av omorganisationen, men då den finansiella påverkan för närvarande är obetydlig kommer de jämförbara talen för segmenten gällande 2015 inte att omräknas.

Den nya organisationen kommer att ha fyra stabsfunktioner: Finance; Legal; Strategy, People and Performance samt Corporate Affairs and Communications. Till skillnad från den nuvarande organisationen kommer det inte att finnas någon Chief Operating Officer (COO) i den nya strukturen och divisionerna och utvecklingsenheterna kommer att rapportera direkt till Fortums VD och koncernchef. Företagets nuvarande COO utnämns till vice VD och kommer att stödja företagets VD i implementeringen av den nya visionen och strategin.

”Med den nya organisationen lägger vi fokus på våra nya strategiska prioriteringar. Vi möjliggör produktivitetsförbättringar i den existerande verksamheten, växer inom lösningar för städer liksom sol och vind och inom området nya energiaffärer. Vårt mål är också att öka snabbhet och smidighet, minska antalet organisatoriska nivåer överallt där så är möjligt och erbjuda möjligheter för talangfulla kvinnor och män genom aktiv rotation. Vi kommer också att betona de centrala utvecklingssatsningar som är avgörande för vår framtid”, säger Pekka Lundmark, VD och koncernchef för Fortumkoncernen.

Fortum koncernledningsgrupp (FEM):

 • Pekka Lundmark, VD och koncernchef
 • Matti Ruotsala utnämns till vice VD under tiden fram till hans planerade pensionering sommaren 2017. Ruotsala är för närvarande COO
 • Timo Karttinen fortsätter som Fortums CFO
 • Tiina Tuomela utnämns till Executive Vice President, Generation. Hon är för närvarande Executive Vice President Nuclear and Thermal Power Division.
 • Markus Rauramo utnämns till Executive Vice President, City Solutions. Han är för närvarande Executive Vice President, Heat, Electricity Sales and Solutions Division.
 • Alexander Chuvaev fortsätter som Executive Vice President, Russia
 • Per Langer utnämns till Senior Vice President, Technology and New Ventures. Han är för närvarande Executive Vice President, Hydro Power and Technology Division.
 • Kari Kautinen utnämns till Senior Vice President, M&A and Solar & Wind Development. Han är för närvarande Senior Vice President, Strategy, Mergers and Acquisitions.
 • Sirpa-Helena Sormunen fortsätter som General Counsel.
 • Risto Penttinen utnämns till Senior Vice President, Strategy, People and Performance. Han är ny medlem av koncernens ledningsgrupp och är för närvarande Vice President, Corporate Strategy.
 • Arto Räty utnämns till Senior Vice President, Corporate Affairs and Communications. Han är ny medlem av koncernens ledningsgrupp och börjar arbeta för Fortum den 29 februari 2016.

Alla medlemmar av koncernledningen kommer att rapportera till VD förutom General Counsel som kommer att rapportera till CFO.

Mikael Frisk, nuvarande Senior Vice President Human Resources och IT, har begärt förflyttning till nya uppgifter efter att ha varit medlem av Fortums koncernledning under 15 år.

Esa Hyvärinen, nuvarande Senior Vice President Corporate Relations och för närvarande medlem av koncernledningen, kommer i den nya organisationen att rapportera till Arto Räty.

Helena Aatinen, nuvarande Senior Vice President Communications och medlem av koncernledningen, har beslutet att lämna företaget.

”Det sker flera förändringar inom koncernledningen. Jag vill tacka Helena Aatinen, som lämnar företaget, för hennes värdefulla bidrag till Fortum under de senaste åren. Mikael Frisk har framgångsrikt lett HR på koncernnivå sedan 2001 och vi har tillsammans kommit fram till att det nu är dags för något nytt. Mikael kommer att utvärdera både interna och externa utmaningar. Esa Hyvärinen har gjort ett mycket bra arbete inom public affairs, vars betydelse inte kommer att minska även om enheten nu kommer att vara del av en större enhet.

Jag är nöjd över att välkomna Arto Räty, som under en imponerande karriär har skapat ett unikt internationellt nätverk med beslutsfattare på högsta nivå. Arto är också väl förtrogen med utvecklingen inom energisektorn och som en mogen ledare kommer han att ge utrymme i sitt team för spännande utvecklingsmöjligheter för existerande och nya talanger. Jag vill också välkomna Risto Penttinen till ledningsgruppen. Han kommer att leda en funktion vars mål är skapa en kultur där talanger, kunskaper och prestationer utvecklas i enlighet med företagets strategi.

Från den 1 april 2016 kommer Fortums nya organisation och ledningsgruppens ansvarsområden se ut som följer:

Generation
Divisionen ansvarar för storskalig kraftproduktion, optimering och handel på den nordiska marknaden. Divisionen omfattar kärnkrafts-, vattenkrafts- och värmekraftsproduktion, portföljhantering och handel, Industrial Intelligence och kärnkraftsservice. Divisionen leds av Tiina Tuomela.

City Solutions
Denna division är ansvarig för att utveckla området lösningar för hållbara städer till en växande verksamhet inom Fortum. Divisionen omfattar värme och kyla, avfallsförbränning, biomassa och andra lösningar inom cirkulärekonomi, liksom elhandel och energitjänster. Divisionen inkluderar de verksamheter som för närvarande finns inom Power Solutions, med undantag för kärnkraftsrelaterade tjänster. Divisionen kommer att ledas av Markus Rauramo.

Russia
Divisonen Russia omfattar Fortums kraft- och värmeproduktion och försäljningsverksamhet i Ryssland. Divisionen leds av Alexander Chuvaev, som också fortsätter som Generaldirektör, OAO Fortum.

Technology and New Ventures
För att öka hastigheten inom innovation och utvecklingen av nya affärer skapas en ny enhet: Technology and New Ventures. Denna enhet kommer att vara ansvarig för Fortums forskning och utveckling och samtidigt vara inkubator för start-ups inom koncernen. Den kommer också att vara ansvarig för direkta och indirekta investeringar i externa start-ups liksom för samarbeten med universitet och forskningsinstitutioner. Vidare kommer Fortums Corporate IT att vara del av enheten, och dess roll blir att vara en strategisk möjliggörare för digitalisering och IT-baserade lösningar och tillämpningsområden inom affärsverksamheten. Enheten kommer att ledas av Per Langer.

M&A and Solar & Wind Development
Fortum strävar efter att skapa värde genom att driva på branschens konsolidering och omstrukturering via sammanslagningar och förvärv på existerande hemmamarknader liksom på den integrerande europeiska marknaden. Företaget har också som mål att skaffa en sol- och vindportfölj av gigawattstorlek. Dessa verksamheter centraliseras i en ny enhet som fokuserar på koncernövergripande förvärv och sammanslagningar samt utveckling av sol- och vindtillgångar. Enheten kommer att ledas av Kari Kautinen.

Finance
Finansfunktionens ansvarsområden inkluderar redovisning och controlling, finansiering, riskhantering, internrevision, investerarrelationer och finansiell kommunikation, skatter och Fortum Business Services. Funktionen leds av Timo Karttinen.

Legal
Legal är ansvarig för koncernövergripande juridik, etik och regelefterlevnad liksom intern kontroll. Funktionen leds av Sirpa-Helena Sormunen.

Strategy, People and Performance
Målet med denna nya funktion är att knyta strategi och viktiga medarbetarprocesser närmare varandra liksom att fortsätta att utveckla prestationskulturen inom företaget. Funktionen omfattar strategi, personalprocesser med fokus på talang- och kompetensutveckling, HR-stöd liksom arbetsrelaterad hälsa. Enheten kommer också att utveckla koncernövergripande investerings- och inköpsverksamhet. Funktionen kommer att ledas av Risto Penttinen.

Corporate Affairs and Communication
Målet för denna nya funktion är att fortsätta att stärka Fortums corporate affairs och tillgång till intressenter internationellt liksom att bygga företagets rykte och varumärke samt att utveckla ett aktivt användande av mångsidiga kommunikationskanaler. Funktionen omfattar myndighetskontakter och public affairs, koncernkommunikation, varumärke, hållbarhet och informationssäkerhet. Funktionen kommer att ledas av Arto Räty.

Pekka Lundmark

VD och koncernchef

Information om de medlemmar av Fortums koncernledning som fortsätter
http://www.fortum.com/en/corporation/corporate-governance/management-team/pages/default.aspx

Bakgrundsinformation om de nya medlemmarna av Fortums koncernledning:

RISTO PENTTINEN
Senior Vice President, Strategy, People and Performance från 1 april 2016
Född 1968, finsk medborgare
Ekonomie magister
Anställd hos Fortum sedan 2011

Tidigare anställningar:
Vice President, Corporate Strategy, Fortum Corporation, 2014–2016
Vice President, Strategic Ventures, Fortum Power Division, 2011–2014
Partner, McKinsey & Company, 2005–2011
Konsult och projektledare, McKinsey & Company, 1996 samt 1997–2005

Förtroendeuppdrag:
Finsk energiindustri, ledamot av produktionsrådet 2014-
Fingrid Oyj, ledamot av rådgivande kommittén 2012-2014

ARTO RÄTY
Senior Vice President, Corporate Affairs and Communication från 29 februari 2016
Född 1955, finsk medborgare
Generallöjtnant (fd)
Kadettskola, Officersutbildning vid Försvarshögskolan, National Security Program vid Harvard University, John F. Kennedy School of Government, USA, samt åtskilliga internationella kurser och utbildningar

Tidigare anställningar:
Kanslichef Försvarsministeriet i Finland, 2011–2015; Chef för enheten för nationell försvarspolitik vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, 2005–2008;
Åtskilliga positioner inom finska försvaret såsom:
Försvarsmaktens operationschef vid huvudstaben, 2009-2010; Stabschef vid Arméstaben 2008-2009; Ledare för försvarskurserna, 2003–2004; Kommendör för Björneborgs Brigad, 2000–2002; Kommendör för Finska bataljonen vid KFOR-operationen i Kosovo 2000; Biträdande avdelningschef vid huvudstabens internationella avdelning, 1997–2000; samt biträdande militärattaché och NATO-förbindelseofficer i Bryssel, 1994–1997

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande Destia Oy, 2015–
Styrelseledamot och vice ordförande, Destia Oy, 2014–2015
Styrelseledamot, Ahlström Capital Cleantech Fund I, 2011–
Ordförande, Nationella Säkerhetsrådet, Finland, 2011–2015
Styrelseledamot, Försörjningsberedskapscentralen (FBC), 2011–2015

Mer information:
Pekka Lundmark, VD och koncernchef, tel. +358 10 45 24112

Media:
Pauliina Vuosio, Vice President, Financial Communications, tel. +358 50 453 2383

Investerare:
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel. +358 40 828 7317