Fortum överklagar Skatteverkets beslut om upptaxering för 2010

Fortum har mottagit beslut från Skatteverket om upptaxering på sammanlagt 444 miljoner kronor i inkomstskatt för 2010. Detta i tillägg till de 1,7 miljarder kronor som redan sedan tidigare betalats i inkomstskatt. Upptaxeringen grundas huvudsakligen i att Skatteverket gjort nya, egna bedömningar av den omstrukturering som gjordes 2004-2005. Fortum anser att Skatteverkets krav är grundlöst och kommer att överklaga beslutet.

Skatteverket menar att Fortum ska betala ytterligare inkomstskatt för inkomståret 2010 dels för lån som omallokerades i den svenska verksamheten till följd av en omstrukturering av koncernen 2005, dels för förvärvet av det som idag är Fortums ryska verksamhet. Skatteverkets krav baseras på en nytt regelverk som trädde i kraft 2009. Det betyder att Skatteverket gjort en ny bedömning av affärsgrunderna i beslut som koncernen fattade 2005 respektive 2008 samt på skattenivån för Fortums finansiella bolag. Skatteverket har däremot inte ifrågasatt räntenivån på interna lån för svenska bolag i koncernen.

Under åren 2004-2005 genomförde Fortumkoncernen en omfattande omstrukturering (i såväl Finland som Sverige) till följd av att oljeverksamheten knoppades av och börsnoterades som ett separat bolag (det som i dag är Neste Oil). Transaktionerna som genomfördes i samband med omstruktureringen handlade om att balansera existerande tillgångar och skulder, men hade ingen påverkan på inkomsterna i Fortums svenska verksamhet.

Under 2010 betalade Fortum sammanlagda skatter på cirka 4 miljarder kronor i Sverige.

Fortum är ett internationellt företag som måste ta väl hand om finansieringen av verksamheten på ett professionellt sätt. Det gäller alla företag i alla länder i hela koncernen. Genom en välskött finansiering säkerställer vi verksamheten och skapar bättre förutsättningar för tillväxt och investeringar i nästa generations energilösningar. Fortum följer de lagar och regelverk som finns de länder vi är verksamma i och vår bestämda uppfattning är att vi har agerat i enlighet med skattelagarna också i detta fall.

Under åren 2006-2010 betalade Fortum mer än 8 miljarder kronor i inkomstskatter i Sverige. 2011 var Fortum en av största skattebetalarna i Sverige och den näst största i Finland.

Fram till 2012 har Fortum investerat över 75 miljarder kronor i form av förvärv i Sverige. Till detta ska läggas investeringar på 28 miljarder i ny produktion, bättre elnät och förbättrad kundservice under den senaste 10-årsperioden.

För mer information, kontakta:
Reijo Salo, Head of Tax, Fortum Corporation, tel. +358 10 45 24443
Fredrik T Karlsson, Head of Communications, Scandinavia, tel. +46 76 866 7725