Fortum söker förnyat driftstillstånd för Lovisa kärnkraftverk

Pressmeddelande

Fortum ansöker om tillstånd från den finska regeringen att fortsätta driva kärnkraftverket i Lovisa till slutet av år 2030. Då har det gått 50 år sedan den andra reaktorn i Lovisa togs i drift. Det nuvarande driftstillståndet för Lovisa kraftverk går ut i slutet av 2007. Fortum lämnade in sin tillståndsansökan till handels- och industriministeriet på onsdagen.

”Lovisa kraftverks produktion under ett år motsvarar cirka 10 procent av Finlands årliga elförbrukning. Därför är det viktigt att produktionen vid kraftverket kan tryggas även i fortsättningen. Vi har under de senaste åren gjort stora investeringar på Lovisa kraftverk. Enbart förnyelsen av automationen kommer att kosta drygt 100 miljoner euro. Denna investering säkrar driften för en lång tid in i framtiden”, säger direktör Tapio Kuula.

Av tillståndsansökan framgår bland annat att säkerheten och anläggningens skick befinner sig på den nivå som en långvarig drift förutsätter, att kärnavfallshanteringen sköts på behörigt sätt och att personalen har erforderlig kompetens för driften.

Reaktor 1 vid kärnkraftverket togs i bruk år 1977 och reaktor 2 startades tre år senare. Under årens lopp har flera betydande projekt genomförts som ytterligare förbättrat säkerheten för reaktordriften. För närvarande pågår flera omfattande moderniseringsprojekt, varav en genomgripande modernisering av anläggningens automatik är det hittills största. Dessutom har nya utvecklingsprojekt planerats för den period som tillståndsansökan gäller.

Kärnenergiproduktion är en tillståndspliktig verksamhet som kräver ett tidsbestämt driftstillstånd av regeringen. Förra gången ett driftstillstånd för Lovisa kraftverk beviljades var 1998.

Onsdagen den 1 november kl. 13.00 anordnas en presskonferens på Cafe Port vid Lovisa kraftverk där aktuella frågor som berör kraftverket tas upp.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information: Arvo Vuorenmaa, chef för Lovisa kraftverk, tel. 010 455 4000

Lovisa kraftverk är Finlands första kärnkraftverk. Vid kraftverket finns två enheter med varsin tryckvattenreaktor av typen VVER-440. Kraftverket har en total eleffekt på 976 megawatt och producerar cirka 8 terrawattimmar el per år.