Fortum stödjer ett internationellt klimatavtal – ett stort steg gentemot ett samhälle med låga utsläpp

Klimatförändringen är den stora utmaningen för energisektorn. Idag kommer uppskattningsvis två tredjedelar av utsläppen från produktion och användning av energi. Detta innebär att en stor del av ansvaret för att motverka klimatförändringen ligger på energisektorn.

Det finns ett akut behov av ett långsiktigt, omfattande klimatavtal som undertecknas och implementeras av alla nyckelländer. Vi hoppas att COP21 i Paris kommer att leverera ett stabilt och långsiktigt ramverk som ger en tydlig signal om att mobilisera investeringar i och användning av tekniker med låga koldioxidutsläpp. Ett pris på koldioxid och en marknad för utsläppshandel bör vara nyckelkomponenter i detta ramverk.

Omställningen till ett lågutsläppssamhälle kräver stora investeringar och behov av finansiering. På grund av detta bör politiken gynna de mest kostnadseffektiva metoderna så att den totala kostnaden blir hanterbar. Det är också uppenbart att den offentliga sektorn inte på egen hand kan hantera den betydande årliga kostnaden för omställningen och att den privata sektorn kommer att vara en nyckel, både för att ta initiativ till klimatrelaterade aktiviteter och för att finansiera dessa. Detta måste dock backas upp av tydliga mål och förutsägbar, långsiktig politik.

Utsläppshandel är ett rättvist sätt att styra investeringar: kostnaden är den densamma för alla utsläppskällor av CO2. Detta betyder att det billigaste sättet att minska utsläppen utnyttjas först, vilket innebär att den totala kostnaden hålls nere. Dessutom bidrar det till konkurrens mellan rena och energieffektiva tekniker genom att skapa en marknadsmässig efterfrågan på dem.

För Fortum har åtgärder för att motverka klimatförändringar varit en central del av vår strategi under lång tid. Vi tar konkreta steg för att utveckla renare, smartare och mer effektiva lösningar för produktion och användning av el och värme. Ett exempel på detta är bygget av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Stockholm i samarbete med Stockholms stad. Kraftverket, som tas i drift 2016, kommer att vara ett av de största biobränsleeldade kraftvärmeverken i världen. Du kan läsa mer om våra klimatvänliga investeringar på fortum.com/futureenergy

Vi slutför just nu arbetet med vår nya strategi för de närmaste åren. Ett av våra nyckelmål kommer att vara att öka investeringarna i förnybar produktion. För oss betyder det framförallt vatten-, sol- och vindkraft liksom bioenergi. Vi fortsätter också med forskning och utveckling av nya utsläppsfria metoder för energiproduktion som vågkraft och pyrolys. Ett annat nyckelområde för oss kommer att vara moderna energilösningar som hjälper våra kunder – oavsett om dessa är privatkunder, företag eller kommuner – att använda energi på ett smartare och mer klimatvänligt sätt.

Att motvecka klimatförändringen är en global fråga och alla åtgärder som minskar utsläppen räknas, oavsett var de görs. Vi uppmanar alla aktörer i samhället att samlas bakom ansträngningen att hantera klimatförändringen. Låt oss göra detta till den vändpunkt där övergången till en ekonomi som bygger på låga utsläpp och tar klimathänsyn blir oundviklig, oåterkallelig och oemotståndlig.

Fortum är fullt engagerat i att hitta nya och mer effektiva sätt att producera energi på ett klimatvänligt sätt. Jag uppmanar alla Fortums medarbetare, våra leverantörer och våra kunder att fundera på hur de också kan vara en del av lösningen. Vi måste, vi kan och tillsammans kommer vi att hantera klimatförändringen.

 

Pekka Lundmark
VD och koncernchef Fortum