Fortum: Svenska Skatteverkets bedömning av 2013 års koncerninterna lån leder till dubbelbeskattning

Fortum har mottagit ett skattebesked om cirka 273 miljoner svenska kronor från det svenska Skatteverket som rör låneräntor på koncerninterna lån under taxeringsåret 2013. Fortum kommer att överklaga beskedet till och begära anstånd med betalningen. Fortum har inte gjort någon avsättning avseende beloppet eftersom bolaget anser att skattebeskedet är felaktigt.
”Fortum har redan betalt skatt på denna ränteintäkt i Nederländerna enligt den normala skattesatsen på 25 procent. Skatteverkets besked innebär i praktiken en dubbelbeskattning. Energiproduktion är en långsiktig kapitalintensiv verksamhet där internationell finansiering spelar en viktig roll”, säger Per Langer, VD Fortum Sverige. ”Fortum stödjer ett EU-omfattande initiativ för att förbättra förutsägbarheten i skattesystemen och för att undvika dubbelbeskattning.”

Skattebeslutet rör lån som gavs under 2013 av Fortums nederländska finansieringsbolag till Fortums dotterbolag i Sverige. Räntan på dessa lån har beskattats i Nederländerna. Det svenska Skatteverket menar att strax över hälften av räntan på de berörda lånen är avdragsgill, dvs rör avser affärsnytta. Resterande låneräntor ses som icke avdragsgilla. Kraven baseras på förändringar i den svenska skattelagstiftningen som gjordes 2013.
Under 2013 betalade Fortum totalt skatter på 558 miljoner euro, varav 297 miljoner utgjordes av skatter i Sverige. Fortums totala skattesats under 2013 var 31,8 procent, men i Sverige var skattesatsen 48,0 procent.

För mer information:
Fredrik Karlsson, Kommunikationsdirektör Fortum Sverige, +46 76 866 77 25