Fortum uppskattar en negativ engångseffekt om 700 miljoner euro på nettoresultatet på grund av den planerade stängningen av Oskarshamn 1 och 2

Styrelsen i OKG AB har idag beslutat att kalla till en extraordinär bolagsstämma den 14 oktober 2015 för att kunna fatta beslut om stängning av enheterna 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk. E.ON är majoritetsägare i OKG AB och kan som sådan fatta beslut om stängning av enheterna.

För enhet 1 skulle beslutet innebära att enheten tas ur drift och försätts i serviceläge efter att det redan ansökta miljötillståndet har erhållits, något som uppskattas ske under tiden 2017-2019. Den exakta tidplanen är beroende av miljötillståndsprocessen.

För enhet 2, som varit ur drift sedan juni 2013 till följd av en omfattande säkerhetsuppgradering, skulle beslutet betyda att den inte återgår i drift. Stängningsprocessen för enheterna bedöms ta flera år.

Fortum har utvärderat de finansiella effekterna av beslutet baserat på befintlig information från OKG AB. Fortum uppskattar att beslutet kommer att innebära en negativ engångseffekt på uppskattningsvis 700 miljoner euro på tredje kvartalets nettoresultat.

Fortum äger cirka 45,5 procent av aktierna i OKG AB via sina svenska dotterbolag. Karlstad kommun är aktieägare i ett av dessa dotterbolag, vilket ger kommunen ett indirekt ägande på cirka 2,1 procent av OKG:s aktier. Karlstad kommuns ägande borträknat uppgår Fortums ägande till 43,4 procent, vilket också motsvarar den andel producerad elektricitet som Fortum kan sälja vidare till marknaden.

När alla tre reaktorerna var i drift producerade Oskarshamn cirka 10 procent av den svenska elproduktionen. Den totala produktionskapaciteten för de tre enheterna är 2 511 MW, varav Fortums andel är 1 090 MW. Den största och nyaste enheten, Oskarshamn 3, med en kapacitet om 1400 MW, kommer att fortsätta i produktion (Fortums andel är 608 MW). Oskarshamn 1 togs i drift år 1972, Oskarshamn 2 år 1974 och Oskarshamn 3 år 1985.

För mer information:
Tiina Tuomela, EVP, Nuclear and Thermal Power Division, Fortum

Call back request och medieförfrågningar:
Helena Aatinen, SVP, Corporate Communications, Fortum, tel. +358 10 45 20480

Analytiker och investerare:
Sophie Jolly, VP, Investor Relations, Fortum, tel. +358 10 45 32552