Fortum Värme: Delårsrapport januari-juni 2016

Idag, måndag, publicerar Fortum Värme sin delårsrapport för årets första sex månader. Bolaget uppvisar en stabil ekonomi som har skapat förutsättningar för omfattande investeringar för en mer resurssnål och förnybar fjärrvärme – ett viktigt bidrag i Stockholms klimat- och miljöarbete.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 751 MSEK (3 556) och jämförbart rörelseresultat hamnade på 1 061 MSEK (1 084). Det är något lägre än föregående år vilket huvudsakligen beror på uppstartskostnader i samband med drifttagandet av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Resultat efter skatt uppgick till 793 MSEK (535). Det är bättre än samma period förra året då 2015 års resultat påverkades negativt av en engångskostnad för förtidslösen av lån.

”En fortsatt hög nyförsäljning visar att fjärrvärmen och fjärrkylan står sig stark och bildar en unik plattform för fortsatt affärsutveckling. Det första halvåret 2016 har präglats av stark framdrift i projekt som bidrar till en fortsatt hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Till exempel uppstarten av det nya biokraftvärmeverket har mycket stor betydelse”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Flera viktiga händelser banar väg för mer förnybart
Under årets första halvår togs det nya biokraftvärmeverket (286 MW värme och 130 MW el) i Värtan i drift och det började leverera värme till stockholmarna. Verket invigdes officiellt den 8 maj med över 800 gäster, däribland kunder, beslutsfattare, samarbetspartners, medarbetare och såväl nationell som internationell media på plats. Biokraftvärmeverket tas i kommersiell drift under hösten 2016 och kommer då att leverera värme till 190.000 lägenheter.

Inom ramen för Fortum Värmes affärskoncept Öppen Fjärrvärme® har Fortum Värme tecknat flera avtal om värmeåtervinning, bland annat med Ericsson och GleSYS. Vidare har Fortum Värme tillsammans med Stockholm Business Region, Stockholms stad, Stokab och Ellevio inlett ett samarbete för att möjliggöra en storskalig etablering av världens mest miljövänliga och energieffektiva datahallar i Stockholm. Öppen fjärrvärme är en viktig del i detta.

Under perioden har också ytterligare ett steg tagits mot att förverkliga Fortum Värmes långsiktiga strategi att renodla och utveckla värme- och kylaverksamheterna i Stor-Stockholm. Den 1 juli tecknade Fortum Värme och iCON infrastructure avtal om försäljning av gasverksamheterna Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB. Försäljningen är villkorad av ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad senare i höst.

Rapporten finns att ladda ned här eller se bifogat i utskicket.

För mer information, kontakta:
Viktoria Raft, presschef, Fortum Värme viktoria.raft@fortum.com 0722-320631

Om Fortum Värme
Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.