Fortums nya vision och strategiska hörnstenar; uppdaterade finansiella mål

Fortums strategi siktar på tillväxt och fortsatt lönsamhet med ett starkt fokus på ren energi, kunder och värdeskapande för aktieägare. Det långsiktiga finansiella målet för avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) justeras till minst 10%, medan målet för jämförbar nettoskuld till EBITDA, ungefär 2,5 gånger, bibehålls oförändrat. Också utdelningspolicyn behålls oförändrad.
Energisektorn förändras snabbt, pådriven av klimatförändringar, urbanisering, mer aktiva konsumenter liksom av nya möjligheter genom digitalisering och en snabb utveckling av energirelaterade teknologier – alla globala megatrender. De låga energipriserna, orsakade av nedpressade råvarupriser och subventionerad utbyggnad av förnybar energi liksom generellt låg ekonomisk tillväxt, har skapat ett behov för industriell omvandling. Samtidigt med detta måste energisektorn bli ledande i att motverka klimatförändringen.

Fortums strategi har fyra hörnstenar: (1) öka produktiviteten i existerande anläggningar och driva den industriella omvandlingen, (2) skapa hållbara lösningar för växande städer och storstadsområden, (3) öka investeringarna i sol och vind, och (4) bygga nya energiaffärer.

”Vår nya vision – föregångare inom ren energi – binder alla dessa teman samman. Vår starka nettokassaposition erbjuder en unik möjlighet att växa och att ta en proaktiv roll i den industriella omvandlingen. Vi kommer att investera i tillväxt med hjälp av vår starka balansräkning i den utsträckning vårt mål om jämförbar nettoskuld/EBITDA tillåter”, säger Pekka Lundmark, VD och koncernchef. ”Målet är att stärka vår position på våra existerande hemmamarknader och vidare i Europa genom konsolidering. Samtidigt vill vi använda vår know-how och våra kompetenser för att skapa nya intäktsströmmar baserat på andra faktorer än det nordiska marknadspriset på el.”

”Efter att nu ha slagit fast vår strategi, blir nästa omedelbara steg att justera vår organisation och verksamhetsmodell för att säkerställa en snabb och effektiv implementering”, fortsätter Lundmark.

De fyra hörnstenarna i Fortums strategi

Driva produktivitet och industriell omvandling
För att säkerställa de existerande produktionsanläggningarnas konkurrenskraft, kommer Fortum att öka produktiviteten, sänka kostnadsbasen, förstärka inköp och öka kapitaleffektiviteten i alla verksamheter. Som ett första steg har Fortum satt målet att reducera de fasta kostnaderna i sin nuvarande verksamhet med 100 miljoner euro till slutet av 2017.

Fortum strävar efter att skapa värde genom att driva på energisektorns konsolidering och omstrukturering genom fusioner och förvärv på existerande hemmamarknader och på den integrerande europeiska marknaden.

Skapa lösningar för hållbara städer
Växande städer och storstadsområden möter mångsidiga utmaningar, som stora utsläpp från ineffektiv värme-, kyla-, och elproduktion, ökande volymer av avfall och höga utsläpp och buller från trafik. Fortum strävar efter att använda sin expertis och erfarenhet för att hjälpa städer att lösa dessa utmaningar på ett hållbart sätt och att stödja byggande av den cirkulära ekonomin. Fortums lösningar inkluderar effektiv och pålitlig fjärrvärme och -kyla, integrerade elhandelslösningar samt relaterade applikationer, avfallsförbränning och -hantering, liksom ökad e-mobilitet via smarta laddningslösningar för elfordon. Dessutom ser företaget möjligheter till ny affärsverksamhet inom diverse experttjänster inom dessa områden.

Fortums strävar efter tillväxt framför allt på existerande hemmamarknader och inom den större europeiska marknaden. Fortum kommer också att utforska möjligheterna inom noggrant utvalda storstadsområden i Asien.

Växa inom sol och vind
Fortum siktar på en sol- och vindportfölj i gigawattstorlek. Dessa teknologier mognar snabbt. Samtidigt blir energibolagskompetens allt viktigare då subventioner gradvis fasas ut och förnybar produktion blir allt mer marknadsbaserad.

Inom vindkraft erbjuder Fortums nuvarande hemmamarknader och övriga Europa gynnsamma förutsättningar. Inom solkraft kräver tillväxt ett vidare geografiskt perspektiv och beredskap att gå in på utvalda nya marknader.

Bygga nya energiaffärer
Start-up-företag spelar en allt viktigare roll både för innovation inom nya teknologier och affärsmodeller i ett föränderligt energilandskap. Digitalisering kommer att möjliggöra produktivitetsförbättringar inom existerande verksamheter liksom inom utveckling av nya kunderbjudanden.

Fortums mål är att vara ledande inom utvecklingen av energiteknologi och – tillämpningar. För att påskynda innovation och kommersialisering av nya erbjudanden kommer Fortum att stärka den egna förmågan och fokusera på innovation och digitalisering, bilda partnerskap med globalt ledande leverantörer, lovande teknikföretag och forskningsinstitutioner, liksom att investera både direkt och indirekt i start-up-företag med lovande nya innovationer.

Långsiktiga finansiella mål
Fortums uppdaterade finansiella mål ger en vägledning om Fortums syn på företagets långsiktiga potential för värdeskapande, dess nya tillväxtstrategi och affärsverksamheter.

De uppdaterade, långsiktiga finansiella målen över en cykel är:

– Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) minst 10%

– Jämförbar nettoskuld till EBITDA runt 2,5 gånger

De tidigare långsiktiga finansiella målen var: Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 12% och jämförbar nettoskuld till EBITDA runt 2,5 gånger.

Fortums utdelningspolicy behålls oförändrad: Målet är att betala en stabil, hållbar och över tid stigande utdelning på 50-80% av resultatet per aktie exklusive engångsposter

Börsmeddelandet på engelska: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortums-new-vision-and-strategic-cornerstones-updated-financial-targets.aspx

För mer information:

Media:
Helena Aatinen, Senior Vice President, Communications, tel. +358 10 45 20480

Investerare och analytiker:
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel. +358 10 45 32552