Fortums synunkter på EU:s klimat- och energiramverk 2030

Detta är förkortad version av Fortums remissvar till regeringen om ramverket 2030.

Fortum anser att det är positivt att EU-kommissionen i sitt paket har vridit fokus till att i första hand lyfta upp klimatfrågan och föreslår ett bindande mål på 40 procent reducering av klimatgaser till 2030. Nivån på ambitionen kan givetvis diskuteras, men Fortums bedömning är att målet bör sättas minst på denna nivå för att lyckas uppnå det långsiktiga målet för EU på 80-95 procent till 2050.

Fortum anser att det huvudskaliga styrmedlet för att nå klimatmålet ska vara det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS-systemet (Emissions Trading System). Det är det enskilt viktigaste politiska instrumentet vi har att tillgå för att minska koldioxidutsläppen. Genom systemet nås EU:s klimatmål på ett marknadsmässigt effektivt sätt och styr mot kolsnåla tekniker; gas istället för kol, möjliggör framtida satsningar på CCS, vilket kan komma krävas i Europa och inom industrin. Handelssystemet är även en grund för en kommande global handel som kan länkas samman. Frågan är snarare hur kan vi utforma ETS-systemet så att det även tar hänsyn till framtida  konjunkturförändringar.

Det är här Kommissionens förslag om Marknadsstabilitets reserven kommer in. Fortum är positiv till Kommissionens förslag om en stabilitetsmekanismen för utsläppshandeln, som kan användas för att lindra en central svaghet i det nuvarande systemet: de stora svängningarna i efterfrågan och det alltför stora överskottet på marknaden. Hur kriterierna för detta ska sättas bör säkert utvecklas vidare. Vår bedömning är dock  att denna strukturförändring bör introduceras helst två år tidigare än 2021, för att minska volatiliteten i samband med att ”back-loading” volymen kommer tillbaka in i handeln igen. Genom detta förfarande ges en jämnare prisutveckling kring åren 2020 och framöver. Det är även viktigt att konstatera att denna mekanism inte är detsamma som om ett prisgolv införs. Utan fortsatt betyder det att marknaden avgör vilket priset ska vara och inte politikerna.

Vi anser att det är ett steg i rätt riktning att det endast sätts ett mål på EU-nivå för förnyelsebar energi istället för nationella mål. Men ett förnybart mål riskerar att överlappa utsläppsmål och blir tyvärr mer kostsamt för samhället. Vi anser att tyngdvikten bör läggas på att minska växthusgaser och låta energisektorn ta hand om ökningen av förnybar energi på ett marknad och kostnadseffektivt sätt. Den kostnadsutveckling som varit på förnybart gör även att vi närmar oss en situation där det är möjligt för förnybart att konkurera på marknadsmässiga villkor. Däremot ser vi självklart att det fortsatt behövs stöd för mer omogna tekniker, genom forskning och utveckling och stöd till pilotprojekt.

Fortum anser däremot att det finns ett motiv att sätta mål för förnybart för de sektorer som finns utanför utsläppshandeln och specifikt för fordonssektor.

Slutligen vill Fortum betona vikten av en långsiktig konkurrenskraftig industrisektor i Europa. Det finnas därför anledning  till att det fortsatt finns en mekanism för att kompensera för indirekta effekter av utsläppshandeln för den elintensiva industrin.

Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige
På Twitter: @BResvik