Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande utsläpp reducerats.

– Genom att renovera vattenkraftverket säkerställer vi att det kan fortsätta producera förnybar el under lång tid framöver. Att modernisera existerande kraftverk är avgörande för att Sverige skall fortsätta vara ett välfärdssamhälle som förser hushåll och industrier med ren, förnybar el. Vattenkraften har varit helt avgörande för Sverige roll som föregångare inom förnybar energi den fortsätter att vara central i det nya energisystem som växer fram, säger Fortums Hans Rohlin.

Vid renoveringen har Fortum bytt både turbin och generatorer i de två aggregat som funnits i kraftverket sedan det byggdes 1949. Även elutrustning, kontrollutrustning, ställverk, kylutrustning, fönster och tak har bytts. Vid sidan av verket har man av arbetsmiljöskäl uppfört en ny kontrollrumsbyggnad. I åtgärdspaketet ingick inte från början intagsgrindarna, men när man torrlade, så visade det sig att även grindarna behöver bytas. Grinden till generator 2 byttes under 2014, och i år efter vårfloden byttes även intagsgrinden på generator 1.

Moderniseringen har också inneburit en rad miljöåtgärder i och med att det bytts hydralsystem från gamla lågtryckssystem till moderna. Fortum har även bytt till miljöanpassad olja och turbiner som är oljefria. Detta har minskat den totala mängden olja i stationen och användandet av oljefria turbiner innebär att ingen olja längre kan läcka ut i Dalälven vid eventuella olyckor.

– Renoveringen har även ökat verkningsgraden, vi får nu ut 1MW mer per aggregat. Ett normalår innebär det att vi går från 211 GWh till 220 GWh förnybar el till våra kunder, eller annorlunda uttryckt, motsvarande 1800 lägenheters årsanvändning. För våra anställda innebär det dessutom bättre arbetsmiljö i och med de tystare aggregaten, fortsätter Hans Rohlin.

Projektet har haft en total budget på ca 270 miljoner kronor och under projekttiden har även många lokala arbetstillfällen skapats. Säters kommun har under arbetet sålt elenergi, vatten och avlopp till Fortum och brunnsvatten har lånats ut från byalaget.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin, Fortum Power, tfn 0705 67 63 77

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige,  tfn 0702-14 75 45