Fortums vårflodsrapportering visar: Nivåerna på normal vårflodsnivå i de reglerade vattendragen

Kallare väderlek dämpar stigningstakten denna vecka vilket gör att flödena håller sig på normala vårflodsnivåer i de reglerade dragen. På sina håll minskar till och med nivåerna.

Förra veckans värme fick snön att smälta snabbt och i små och medelstora vattendrag är det nu höga flöden. I större reglerade vattendrag är flödet däremot inte högre än under en normal vårflod.

I både Dalälven och Klarälvens nedre delar stiger flödet långsamt och ökningstakten hålls tillbaka av kalla nätter och låga dagstemperaturer. Förra veckans högre temperaturer hann inte förändra läget i fjällområdena där det mesta av snön ligger kvar. Prognosen är att fjällflödena inte tar fart på åtminstone en vecka vilket betyder att kulmen dröjer till mitten av maj.

Dalälven
I Österdaläven är nu tappningen från Tränglet låg och nivån i magasinet stiger långsamt. Nedströms Trängslet har flödet ökat av tillrinningen från Rotälven och andra mindre biflöden. Det är ett förhållandevis lågt flöde ned mot Siljan vilket kommer öka under kommande vecka, inte till några högre nivåer.

I Ore älv har flödet stigit snabbt under veckan och kommer fortsätta stiga. Magasinen tappas för att för att nivån ska stiga gradvis. Flödet förväntas kulminera om några veckor.

I Västerdalälven har flödet passerat 400 m3/s i Mockfjärd och i Lima längre upp i älven är det drygt 200 m3/s. I Lima har ökningstakten stannat upp under natten och ser ut att stanna av runt 250 m3/s. Det gör att flödet vid Mockfjärd håller sig under 500 m3/s denna vecka, något som är vanligt förkommande under vårflöden och normalt inte innebär några problem.

Observera att det finns mycket snö kvar i dalafjällen och när värmen kommer tillbaka kommer flödet öka igen. Att mycket smältvatten hinner rinna undan denna vecka är mycket positivt och det minskar risken för mycket höga flöden lägre fram.

Venjan är under uppfyllnad och tappningen i Vanån är låg. Tappningen från Venjan kommer öka längre fram när sjöarna börjar bli fyllda.

Siljan fylls nu enligt vattendomen på med ca 1 m från den nivå från förra veckans lägstanivå. Detta innebär att tappningen från Siljan är mycket låg till dess nivån når +161,00 m.

I Svärdsjövattendraget kommer tappningen minskas från Amungen och Balungen i takt med att flödet ökar i nedre delen av älven. Det dämpar flödesökningen mot slutet av nästa vecka. Nivån är nu +160,3 m. Bara under söndagen steg nivån med 10 cm och takten kommer öka under veckan. I början av nästa vecka får tappningen från Siljan ökas och anpassas då till dem samlade vattensituationen i Dalälven.

I det första kraftverket nedströms sammanflödet av Väster- och Österdalälven är tappningen 500 m3/s vilket motsvarar max tappning genom kraftverken och i nedre Dalälven är tappningen ca 600 m3/s. Tappningen kommer öka i takt med att flödet från Västerdalälven ökar, vilket förväntas vara 50-100 m3/s under denna veckan.

Nivån i Runn stiger och det är ca 0,5 m kvar till dämningsgränsen. Uppströms Runn är det höga flöden i Svärdsjövattendraget. Tappningen från det största magasinet, Amungen är helt stängt och tappningen från Balungen minskades under förra veckan. Regleringarna i Amungen och Balungen dämpar kraftigt flödet längre ned i Svärdsjövattendraget.

Klarälven
I Klarälven har tillrinningen till Höljesmagasinet ökat och nivån stiger. Trots det kommer vi endast öka tappningen med 20 m3/s under veckan. I dagsläget är det 25 m kvar till dess Höljessjön är helt fylld och vi kommer fortsätta fylla på till dess vi når nivån upp till nedre kanten på utskovsluckorna och dit är det 15 m från nuvarande nivå. Först därefter kommer tappningen öka och vår nuvarande bedömning är att det kommer en vecka in i maj.

I nedre delen av Klarälven har vattennivåerna stigit snabbt av snösmältningen och tappningen i Forshaga, det sista kraftverket i Klarälven, är nu uppe på 400 m3/s. Det blir däremot ingen stor förändring av flödet i nedre Klarälven under innevarande vecka.

I Uvån, som rinner in i Klarälven, är alla större magasin stängda och de fylls nu upp mot normal sommarnivå. I några av Uvån biflöden är det mycket vatten, det kommer dock att magasineras i första större sjö nedströms och påverkar därmed inte flödet i Uvåns huvudfåra under denna vecka.

I Byälven har tappningarna ökats under veckan. Senaste dygnet har ökningen dock stannat av och nästa tappningsförändring i Jössefors är troligtvis en minskning av tappningen

I Norsälven är det mycket vatten i alla tillflöden till Fryken. Kulmen ser ut att vara nådd, men det kommer vara höga nivåer och flöden hela veckan. Frykens nivå steg tre decimeter under helgen och det är nu en halvmeter kvar innan det är fullt. För att dämpa stigningstakten ökas nu tappningen vid Frykfors kraftverk.

Gullspångsälven
I Gullspångsälven har mycket snö smält utan att flödena i nedre delen av älven blivit höga. Tappningen från Skagern minskas till minimitappning under slutet av denna vecka och därefter stiger nivån i Skagen med ca 5 cm per dygn.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45