"Fridlys vattenkraften", Fortums andra seminarium i Almedalen

”Fridlys vattenkraften”, Fortums andra seminarium i Almedalen

Kan vi använda våra rika naturtillgångar på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt? År det viktigt för vår framtid? Fortums Almedalsseminarium ”Fridlys vattenkraften” lockade en stor publik.
Vattenkraften, gruvnäringen och skogsbruket/skogsindustrin pressas från många håll, från samhället och politiken, från aktionsgrupper och opinionsbildare. Det finns krav finns på att återställa älvar och åar som varit reglerade sedan 1700-talet. Det finns krav på att inga nya gruvor ska öppnas. Skogsbruket har slutat med besprutning, avverkningen sköts så att den biologiska mångfalden bevaras. Nu står skogens sociala kvaliteter på dagordningen.
Samtidigt var det våra råvaror vattnet, gruvorna och skogen som byggde det Sverige vi känner idag och är grunden för vår välfärd. Men hur kommer det att se ut i framtiden?

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter på Fortum i Sverige, inledde seminariet, presenterade paneldeltagarna Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, Isadora Wronski, Greenpeace, Stefan Nyström, Generalsekreterade Sportfiskarna, Göran Johnsson (fd ordförande IF Metall), Marie Wickberg (C), Jonas Lundström, Kommunikationschef, Northland Resources, och Jens Bjöörn, kommunikationschef vattenkraft Fortum Sverige, och lämnade sedan över till BoKrogvig, Senior rådgivare Six year plan.

 

fortum-seminarium-fridlys-vattenkraften

Krogvig presenterade en nyligen genomförd undersökning om svenskars syn på vattenkraft, gruv- och skogsnäring. Enligt den finns ett starkt stöd. Den visar t ex att 71 % av svenskarna tycker att vattenkraften är så viktig för Sveriges energiförsörjning att vi måste acceptera viss miljöpåverkanMotsvarande siffra för gruv- och skogsnäringen är 69 %.
Samtidigt har debatten kring dessa frågor förändrats under senare år, det sker en större internationell och nationell samverkan och i vissa fall leder det till stark lokal opinion. Debatten och perspektivenförändras också – från det mätbara och förhandlingsbara till det mer emotionellt laddade. Det har därför blivit allt viktigare med lokal proaktivitet i dessa frågor: att skapa starka samråd, att sätta verksamheten i sitt sammanhang, att vara lyhört och interagera. ”Bygg lokala nätverk, ta ömsint och lyhört vara på kritiken och berätta inte bara hur utan också varför”, var de avslutande råden frånKrogvig.
Alla är eniga om att det behövs förnybart i framtiden men alltför ofta när det pratas om förnybart så nämns inte vattenkraften, som är 50 % av vår elförsörjning idag, sa Fortums Jens Björn. Samtidigtfattas beslut som har en stor påverkan på våra möjligheter att ta tillvara allt det vi kan av vår vattenkraft.

Användning av vatten, skogen och gruvorna är en förutsättning för att bygga ett hållbart samhälle, menade Marie Wickberg.

Vattenkraften finns, är förnybar och kan effektiviseras ytterligare, sa Göran Johnsson. Men det måstefinnas en viljeinriktning i dessa frågor, det måste finnas en tydlighet för dem som vill investera i den här verksamheten. Självklart ska maximal miljöhänsyn tas, men om vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga så måste vi ge förutsättningar. Det behövs en betydligt bättre helhetssyn inom politiken. Alla partier inräknade.

Flera talade om vikten av dialog. Bland annat Stefan Nyström, Generalsekreterare Sportfiskarna, som önskade mer samverkan och samförstånd mellan olika aktörer. Även Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, som också talade om behovet av att ekologiskt anpassa vattenkraften.

Vi vill ställa om till ett förnybart samhälle och vattenkraften är mycket viktig i det, sa Isadora Wronski, Greenpeace. Förnybart fortsätter att växa och är enda vägen framåt. Ny kärnkraft utan subventioner kommer inte ske i Sverige. Men självklart ska man ta hänsyn till miljöbalken och inte kompromissa där.
Jonas Lundström, kommunikationschef, Northland Resources, återkopplade till Bo Krogvigs presentation när han talade om hur viktig dialog har varit ur deras perspektiv, i samband med ny gruvverksamhet. Om man försöker etablera en verksamhet med miljömässig, ekonomisk och social påverkan, då måste man involvera samhället, ha med sig de som berörs, menade han. Jonas kunde vittna om det undersökningen visade, om vikten av att ha en stark lokal närvaro. Att ta diskussionen om hur vi vill se utvecklingen lokalt. Att få med människor att tycka att de nya projekten är en bra idé. Efterfrågan på metaller kommer att fortsätta vara hög och vi behöver diskutera om vi vara med i den gruvutvecklingen.

Många intressanta inlägg från kloka seminariedeltagare i viktiga frågor. Fortum tackar för allas medverkan! Och som avslutning några ord från Fortum Sveriges VD Per Langers inledning: ”Jag tror på vattenkraften, när jag besöker ett vattenkraftverk tycker jag att det är vackert, och jag är stolt över vattenkraften.” Fortum har 161 vattenkraftverk i Sverige. För oss är det en självklarhet att driva dessa på bästa, mest effektiva och hållbara sätt, och att vattenkraften kommer att fortsätta vara ryggraden i svensk elproduktion.