Hur kan vattenkraft vara grunden i ett hållbart energisystem?

Seminarium: Vattenkraft

Gråvädret över Visby gav vika och solen värmde Fortumbåten Blue Charm när det var dags för seminariet ”Från Bryssel till Dalälven – Kan Sverige leva upp till vattendirektivet?” där fokus var vattenverksamhetsutredningen och den svenska vattenkraftens roll i omställningen till det framtida energisystemet.

Seminarium: Vattenkraft

Seminarium: Vattenkraft

Ovan: Birgitta Resvik, nedan: Tomas Gur

Många hade hittat till seminariet där Birgitta Resvik inledde med en introduktion kring vattenverksamhetsutredningen som nyligen presenterats och diskussionen kring denna. Sverige måste bestämma hur vi ska förena biologisk mångfald, god elförsörjning och EU:s krav. Thomas Gür, Moderator, tog vid  och presenterade upplägget där myndigheter, politiken och industrin, samtalade om Vattenverksamhetsutredningen och framtiden för förnybart.

Seminarium: Vattenkraft

”Vattenkraften behöver vara anpassad till dagens samhälle och inte till flottningen som var viktig för 100 år sedan”, sa Toni Kekkinen, Fortum. Han presenterade hur vattenkraft kan vara grunden i ett hållbart energisystem men att man måste ta hänsyn till de lokala förhållanden och varje vattendrags unikitet. Han konkretiserade med några win-win-exempel i Ore-älven och Edeforsen. Det viktiga är att se till reglerförmågan i framtidens energisystem men det måste finnas tydliga mål  och riktlinjer.

Seminarium: Vattenkraft

”Vi gör inte avkall på ramvattendirektivet” sa Björn Risinger, Generaldirektör, Hav- vattenmyndigheten, och presenterade en nationell strategi för att uppnå bästa miljönytta men till minsta möjliga påverkan till energisystemet.  Det är ju orimligt att riva ut alla vattenkraftverk, vi gör inte avkall på miljöambitionen utan har funnit en modell där miljön går hand i hand med energi. Måste ha ett bra förvaltningssystem med nyprövning och bygga nya tillstånd.

Seminarium: Vattenkraft

Isadora Wronski menade att kraftbolagen dramatiserar då det finns stora möjligheter att hantera detta. Hon betonade att den biologisk mångfald är oerhört viktig och att vi måste kunna hantera minskningar med 1,5 TWh, 2,3 % i produktionen med bland annat energieffektivitet.

Seminarium: Vattenkraft

Nina Lundström menar att lagstiftningen måste ses över då 1918 lagstiftningen extremt förlegad. Hon påpekade vikten av hela energimixen, kärnkraften inkluderad. Det är helt självklart att vattenkraften ska bära sitt ansvar för biologisk mångfald men det krävs ekonomiska analyser som visar kostnad och miljökostnad. Dessutom behöver medborgarna veta vad de köper för el.

Seminarium: Vattenkraft

Ingemar Nilsson bejakade Toni syn på vikten av reglerförmåga ochj konstaterade att effektbalansen är den viktigaste frågan de närmsta 5-10 åren.  menar att vattenkraften är ovärderlig i elproduktionen. Elproduktionen ska vara så klimatbra som möjligt, el är samhällsviktig, elanvändningen kommer att öka och vi kan inte göra avkall på detta. Vattenkraften måste sättas i en större kontext, kan inte enbart ta det ur ett biologiskt mångfalds perspektiv, utan hela energisystemet med kärnkraftens framtid inräknad.

Seminarium: Vattenkraft

Toni Kekkinen, Fortum, Björn Risinger, Generaldirektör, Hav- vattenmyndigheten, Nina Lundström (fp) Riksdagen Civilutskottet, Miljö- & jordbruksutskottet, Isadora Wronski,  Greenpeace, Ingmar Nilsson (S), Riksdagen Näringsutskottet, Arbetsmarknadsutskottet. Moderator Thomas


Presentationsmaterial från seminariet: