Klimatfrågan är het igen – vi ska bygga vidare på det vi har!

Klimatfrågan är äntligen het igen. Den diskuteras åtminstone alltmer. Dessutom hölls FNs klimatmöte som IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, här i Stockholm. Ett stort seminarium arrangerades även av Stockholm Environment Institut, SEI, där fokus var på vad företagen gör och om det finns tillräckligt med kunskap om klimatfrågan.
Slutsatserna var tydliga om att det krävs fortsatt forskning och stöd från forskarvärlden om hur ett globalt regelverk kring klimatfrågan kan utvecklas. I ett sådant ramverk är en prissättning på utsläppen en grundförutsättning för att få en fortsatt omvandling från fossil till koldioxidsnål teknik. Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter anses vara avgörande, även om en del intressenter hävdar att det har misslyckats då det idag inte levererar tillräckligt förändring.
Min övertygelse är att vi ska bygga vidare på det vi redan har. Det blir omöjligt att införa ett nytt styrmedel. Frågan är därför hur kan vi omforma systemet så att det även tar hänsyn till konjunkturförändringar.
Fortum har tagit fram ett diskussionspapper om hur man kan införa ett kontrollerat överskott av utsläppsrätter och på så sätt följa konjunktursvängningarna. Kriterierna för detta behöver utvecklas vidare och bör sättas av Kommissionen, ECB eller annan aktör. Den så kallade Allowance Supply Adjustment Mechanism, ASAM , skulle ge en mer stabil prisutveckling men var det exakta priset hamnar får marknaden avgöra.

En ytterligare reflektion bör nämnas i detta sammanhang. Den nya SNS-rapporten – Klimatet och ekonomin, av Per Krussel och John Hassler, har en formel om hur en optimal global koldioxidskatt kan bestämmas. Som makro ekonomer propagerar de för en skatt istället för en kvantitativ restriktion, såsom ett handelssystem. Vid presentationen av rapporten blev diskussionen dock het kring hur politiskt realistisk en global skatt är. Författarna hävdade att om ett handelssystem ska vara effektivt, krävs reglering utifrån konjunktursvängningarna.
Jag kan konstatera att Fortums förslag ligger väl i linje med författarnas syn. Det är nu viktigt att detta tas vidare och vi hoppas på att Kommissionen kommer med förslag enligt denna linje senare i höst.

fish_ladder_07

Birgitta Resvik ansvarar, sedan drygt tre år, för Fortums samhällskontakter i Sverige. Hon har ett mångårigt förflutet på Svenskt Näringsliv där hon ansvarade för klimat- och på energifrågor. Kontakta Birgitta om du vill diskutera och rådfråga om olika politiska energifrågor.