Klart alla kunder ska ha ett vädersäkrat elnät

Energimarknadsinspektionen presenterade den 24 februari  rapporten Leveranssäkerheten i elnäten 2012, Ei R2014:04.  Det är en årlig uppföljning som görs och över tid visar den att de investeringar som sker får effekt – leveranssäkerheten har höjts successivt och i Fortums nät har vi idag 99,98 procents leveranssäkerhet i landsbygdsnäten. Det betyder att en genomsnittskund är utan ström i knappt två timmar per år. I Stockholm är motsvarande siffra 99,99 procent.

Ei analyserar såväl antalet långa avbrott som kunder som drabbas av många avbrott.  Hela upplägget med rapportering av statistik ned till enskild kund ökar kunskapen om hur det egentligen förhåller sig med leveranssäkerheten. Naturligtvis är inte statistiken bättre än de indata som rapporteras. Om vi jämför med t.ex. Norge och Finland så sker ingen rapportering med denna upplösning. Det gör också att statistiken inte är jämförbar – den svenska är mer noggrann.

För Fortums del är störningar naturligtvis oönskade. Det drabbar kunderna, det drabbar företaget med högre kostnader och något vi strävar efter att minimera. Utmaningen är att förändra infrastrukturen tillräckligt snabbt och samtidigt ha en balans med ekonomin. Investeringar i elnätet betalas slutligen av kunderna och det är därför av största vikt att styrsignalerna i regleringen verkligen speglar vad kunderna är beredda att betala för.

Vi delar Ei:s bild att det krävs fortsatta investeringar och ser det även som viktigt att myndigheten lyfter fram behovet av investeringar. För vår del har vi sedan stormen Gudrun 2005 investerat över sju miljarder i våra elnät. Kommande år ökar vi investeringarna ytterligare. Fokus har framför allt varit på landsbygdsnäten, för att säkra dessa från väderrelaterade störningar. Ett arbete som fortsätter oavbrutet. Innan utgången av 2014 är målet att närmare 750 000 av våra totalt 900 000 kunder ska ha ett vädersäkrat elnät där de bor.

Energimarknadsinspektionen skriver i rapporten att dagens elavbrott har en samhällsekonomisk kostnad på en miljard. Det går naturligtvis att diskutera om den samhällsekonomiska  investering i nätet som krävs för att bygga bort elavbrotten helt står i paritet till vinsterna med att göra det. En sådan analys saknas dock. I rapporten saknar jag även en analys av Ei som berör frågan om kundkollektivet idag är beredda att stå för den kostnad som det handlar om att nå en hundraprocentig leveranssäkerhet.

Branschen har åtagit sig att uppnå en nollvision för avbrott i elleveransen. Det behöver sättas i ett sammanhang som inte bara handlar om kraftsystemet utan också på vilket sätt vi som nätägare kan bidra till ett samhälle som är hållbart ur såväl ett miljö, som socialt och ekonomiskt perspektiv. Kanske finns det fler sätt att nå visionen än vad regleringen omfattar idag? Hur ser vi då till att i diskussionen och utformningen om framtida regleringar skapar en beredskap och flexibilitet som gör att vi, som är ansvariga för elnäten, kan möta de behov och krav som finns på oss? Leveranssäkerheten är en del av dessa behov och krav.

Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig, Fortum Distribution