Kommentar till artikel i Dagens Industri om utredning av olyckan vid kraftvärmeverksbygget i Värtan

Idag 4 april skriver Dagens Industri en artikel, ”Dödsolycka utreds i Sverige och Polen”, om att det pågår förundersökningar i två länder med anledning av olyckan då två personer dog på bygget av Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan. Här kommenterar vi status och vår syn på frågan.

Den 4 november 2014 hände det som inte får hända då två personer omkom under arbete med byggnation av Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan. De omkomna var polska medborgare och var anställda av en underentreprenör till Fortum Värmes leverantör. Då utredningen ännu inte är slutförd varken kan eller ska vi kommentera den, men Fortum Värme har fått information om att den svenska åklagarmyndigheten sedan en tid tillbaka samarbetar med den polska åklagarmyndigheten och att åklagarmyndigheten i Polen inlett en förundersökning. Fortum Värmes egen utredning blev klar i början av 2015 och överlämnades då till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets utredning avslutades förra året och överlämnades till Åklagarmyndigheten för vidare utredning. Det tar normalt upp till två år innan åklagarmyndigheten fattar beslut om att gå vidare med åtal eller inte.

Fortum Värmes interna utredning resulterade i identifiering av ett antal förbättringsåtgärder i entreprenörernas förebyggande arbetsmiljöarbete, vilka Fortum Värme också krävt och fått kvittens på att entreprenörerna genomfört. Samtliga medarbetare till entreprenörerna på byggplatsen har genomgått förnyad säkerhetsutbildning med fokus på bland annat riskbedömning och arbetsberedning. Fortum Värme har också utökat antalet säkerhetsronder.

– Två personer omkom och det är djupt tragiskt. En olycka är en olycka för mycket. Vi har i samband med upphandlingen av leverantörer för biokraftvärmeverket ställt höga krav vad gäller arbetsmiljö och vi fortsätter att ställa höga krav i varje upphandling. Som beställare av tjänster och i bolagets egen fjärrvärmeverksamhet har vi alltid ett ansvar att fortsätta att förebygga att olyckor aldrig händer och lära oss av alla händelser i vår verksamhet som leder eller skulle kunna leda till en olycka, kommenterar Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

Vad gäller den andra frågan som nämns i artikeln, angående de ekonomiska tvister med entreprenörer i projektet så omfattar projektet totalt cirka 5 miljarder kronor med många leverantörer. Det är tyvärr inte ovanligt att det i entreprenadprojekt uppkommer meningsskiljaktigheter. Det är alltid olyckligt att avsluta en diskussion med meningsskiljaktigheter gällande leveranser men ibland händer det. Fortum Värme har en affärsmässig och professionell hantering av sina leverantörer och entreprenörer samt ställer krav på uppfyllande av deras leveranser.

För mer information, kontakta: Anette Ullskog, kommunikationschef, på anette.ullskog@fortum.com eller 072-5093336

Om Fortum Värme

Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.