Kraftsamling för framtidens energi även ett politiskt kunskapslyft inom energi

Nu har Energikommissionen presenterat sitt slutbetänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”. Utredningen är till stor del en konkretisering av den energiöverenskommelse som presenterades i juni förra året. Det finns mycket positivt i betänkandet, exempelvis värnandet av dagens väl fungerande elmarknad, behovet av ökad sammankoppling av näten inom EU och att de konstaterar att vattenkraften kommer att öka i betydelse för det energisystem som nu växer fram. Det som möjligen oroar är på vilket sätt och i vilket takt som 18 TWh ny produktion ska introduceras fram till år 2030.

Betänkandet från Energikommissionen ger generellt en positiv, bred och långsiktig inriktning. Mycket är vad vi från Fortum har efterfrågat. Men det finns självklart saker som vi bedömer kan göras bättre – vi vill exempelvis gärna se mer av marknad inte minst när det gäller att låta utsläppshandeln styra utvecklingen.

Ser vi tillbaks till vad vi på Fortum hade på vår önskelista för två år sedan avseende vad som borde ingå i Energikommissionens uppdrag så är mycket uppfyllt. I samband med detta skrev jag bland annat.

Förnybar energi kommer långsiktigt att vara det hållbara. Men det är en resa dit och det handlar om hur vi når målet kostnadseffektivt och på ett säkert sätt. En energikommission måste därför ta ett brett anslag och se på helheten kring energifrågan.

I ett framtida förnybart elsystem får vattenkraften en central roll. Denna utgör en unik resurs för Sverige och kommer vara viktig för att klara effekthållningen i hela elsystemet. Men för att bibehållas och utvecklas måste regelverk få en modernare tillämpning och prioritera även det globala klimathotet.

Energikommissionen beskriver en vision om ett 100 procent förnybart elsystem om drygt 20 år. Det stämmer väl med Fortums långsiktiga vision även om vi inte ser behovet av att tidsätta utvecklingen. Det är kostnadseffektivast att utnyttja våra befintliga resurser på ett smart sätt och se till att nya investeringar görs i den takt de verkligen behövs. Det är också en förutsättning om man vill värna en sund energimarknad.

Teknikutvecklingen och kostnadsminskningen av förnybart lyfts upp och vi kan helt riktigt konstatera att utvecklingen har gått ännu snabbare än vad någon förutspådde för ett antal år sedan. Mot den här bakgrunden vill vi särskilt poängtera vikten av att vara försiktig med att ge subventioner till mogna tekniker som redan i dagsläget kan konkurrera på egna villkor.

Vattenkraften har, som Energikommissionen utrycker det, gett oss en unik möjlighet till storskalig förnybar elproduktion. Därför är det så viktigt att se till att förutsättningar för att utveckla vattenkraften säkerställs. Det här är en fråga som kommer att ställas på sin spets i samband med den förväntade propositionen om hur vattenkraften ska miljöanpassas.

Enligt min mening har Energikommissionen under ledning av Ibrahim Baylan gjort ett mycket bra jobb. Inte minst har de bidragit till ett rejält kunskapslyft på energiområdet och skapat nödvändiga förutsättningar för både bredd och djup i samhällsdebatten. Nu inleds det viktiga arbetet med att ta fram skarpa förslag som riksdagen kan ta ställning till.

Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter Sverige