Lokal och global biologisk mångfald står inte i ett motsatsförhållande

Nedre Dalälven har formats genom översvämningar och naturliga variationer i älvens flöde. Detta har skapat svämskogar och älvängar med stora biologiska värden och unika miljöer. Dessutom har områdets svårtillgänglighet försvårat för mänsklig påverkan i form av t.ex skogsbruk, vilket har gjort att det finns en stor andel gammal skog med alla de viktiga livsmiljöer som finns i sådan skog.

Nyligen hade jag för första gången chansen att personligen besöka de området där vi på Fortum, tillsammans med Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen, har genomfört miljöförbättrande åtgärder. Dessa åtgärder har varit möjliga genom Fortums miljöfond, en fond som får medel från den elektricitet vi säljer som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

IMG_0966

I min mening utgör vårt arbete här ett exempel på hur man kan förena två viktiga utmaningar inom miljöområdet idag; att värna en energiproduktion som inte bara motverkar klimathotet utan även möjliggör ett hållbart energisamhälle, samt att främja biologisk mångfald på lokal nivå.

Fortums miljöfond har gjort det möjligt för Upplandsstiftelsen att genomföra många åtgärder för att röja ut och öppna upp områden som hotats av igenväxt. Betesdjur har återigen börjat hållas på älvängarna, vilket bidrar till att hålla landskapen öppna. Resultatet är imponerande, och på den exkursion som jag följde med på fick vi se både växtarter som återhämtat sig kraftigt samt även en skymt av den hotade vitryggiga hackspetten.

Det som framför allt blir tydligt när man är ute och tittar på det arbete som Upplandstiftelsen har gjort är två saker. Det ena är att varje område är unikt, med unika förutsättningar. Det går alltså inte att generalisera eller standardisera miljöåtgärder utan man måste alltid hitta de bästa möjligheterna i varje område. Det andra är att det går att genomföra åtgärder som främjar den lokala biologiska mångfalden samtidigt som man främjar den globala biologiska mångfalden genom att värna vattenkraften.

Detta kräver dock inte bara bra samarbeten och en stark lokal kunskap såsom i detta fallet, utan också att man i tillståndsprocesser och miljöutredningar väger in den globala miljönyttan som vattenkraften innebär. På så sätt kan vi skapa ”win-win cases” som gynnar både den lokala och globala miljön.

Johan Englund, kommunikationsansvarig för Fortums vattenkraft