Miljöminister Lena Ek invigde Fortums och Sollentuna Energis nya kraftvärmeverk i Brista.

Fredagen den 29 november invigdes Fortums nya kraftvärmeverk i Brista i Sigtuna kommun av miljöminister Lena Ek. Det nya kraftvärmeverket producerar fjärrvärme och el från utsorterat och brännbart avfall och är ett viktigt steg mot Fortums mål att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärme.

Det nya kraftvärmeverket i Brista kan ta hand om 240 000 ton avfall per år, vilket är lika mycket hushållsavfall som invånarna i Stockholms stad ger upphov till, samtidigt som det ger ett tillskott av fjärrvärme och el motsvarande uppvärmningsbehovet för 50 000 normalstora lägenheter per år. Med Högdalenverket och Bristaverket har Fortum kapacitet att ta hand om avfallet från alla kommuner i Stockholmsregionen och på så sätt ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad. Anläggningen i Brista blir den viktigaste produktionsanläggningen för fjärrvärmenätet norr och väster om Stockholm. Den årliga produktionen kommer att vara 500 GWh värme och 140 GWh el.

– Med våra anläggningar i söder och norr blir transporterna effektiva, och med allt mer sammankopplade fjärrvärmenät får vi en kostnadseffektiv energiproduktion. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners som Sigtuna kommun och Sollentuna Energi bidrar vi till en hållbar energiförsörjning i Stockholmsregionen, säger Anders Egelrud, VD AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

– För vår del kändes det helt rätt att investera i Bristaverket för att på så sätt ta vårt ansvar för att säkra en trygg och svårslaget resurssnål energiförsörjning till våra kunder och aktivt bidra till den energiomställning som pågår i samhället. Dessutom gynnar ett samarbete i dessa frågor alla parter på lång sikt säger Gösta Söderkvist, VD på Sollentuna Energi.

Nära 1 miljon ton avfall kommer in varje år till Fortums två avfallsförbränningsanläggningar, varav det mesta kommer från hushåll. Det finns unika möjligheter att utveckla sorteringskoncept på Fortums anläggningar. Närmast undersöks om det är möjligt att sortera ut matavfall, som om det hanteras rätt kan bli både biogas och jordförbättringsprodukter.

De närmaste åren investerar Fortum Värme 6,5 miljarder kronor för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. Det nya avfallseldade kraftvärmeverket i Brista står nu klart och i Värtaverket i Stockholm byggs Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Samtidigt byggs ett nytt transport- och lagringssystem i Energihamnen i Värtan i Stockholm för att öka inblandningen av biobränsle i det befintliga Värtaverket. De investeringar som görs är viktiga för att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärmeproduktion i Stockholmsregionen.

Den nya anläggningen i Brista blir Fortums fjärde kraftvärmeverk som invigs i år. Tidigare har ett avfallseldat kraftvärmeverk i Klaipeda, Litauen och två biobränsleeldade kraftvärmeverk i Järvenpää, Finland, respektive Jelgava, Lettland, tagits i bruk. Dessutom invigdes världens första storskaliga, integrerade pyrolysanläggning för produktion av bioolja i det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Joensuu samtidigt som Brista 2.

Se film från invigningen

Se film om Brista kraftvärmeverk

Fakta Brista 2

  • Nya Bristaverket, Brista 2 ägs till 85 % av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och till 15 % av Sollentuna Energi
  • I Brista 2 eldas utsorterat och brännbart avfall från hushåll och industri
  • Brista 2 kan ta hand om 240 000 ton avfall per år, vilket är lika mycket som invånarna i Stockholms stad ger upphov till.
  • Årligen produceras 500 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för 50 000 lägenheter per år.
  • Sveriges elsystem är sammanlänkat med Europas och de 140 GWh el som produceras varje år i Brista 2 kan tränga undan el producerad med fossila bränslen i Europa.

 

För mer information
Anette Ullskog, kommunikationschef, Fortum Värme, 072-509 33 36
Alexandra Hempel Svenonius, kommunikatör, Fortum Värme, 0722-028 224
Gösta Söderkvist, VD Sollentuna Energi, 08-623 88 10