Miljöprojektetet med utrivning av dammen i Kolsjön fortsätter

Mark- och miljödomstolen har beslutat att inte ompröva sin dom där de gav Fortum tillstånd att riva Kolsjödammen. Domen överklagades tidigare av Länsstyrelsen i Värmland, men nu kan projektet alltså fortsätta.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har beslutat att ge Fortum tillstånd att riva dammen vid Kolsjön. Domstolens beslut har dock överklagats av Länsstyrelsen i Värmland, men nu kan arbetet fortsätta.

När utrivningen är klar ligger det i Fortums planer att inleda ett restaureringsarbete av närmiljön. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den lokala biologiska mångfalden av växer och djur. De effekter på vattennivån i Kolsjön som rivningen innebär kommer heller inte att drabba boende negativt.

Utrivningen av Kolsjödammen är en del av Fortums strategi för en hållbar miljö, och är ett projekt som företaget prioriterat eftersom dammen inte bidrar nämnvärt till det förnybara energisystemet. Projektet genomförs inom ramen för Fortums Miljöfond som har till syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder i anslutning till Fortums vattenkraft.

Projektet beräknas vara klart senast 2019.

För mer information kontakta
Katarina Erelöf, projektledare, Fortum Sverige, tfn: 072-233 59 76
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45