Mussla får ny chans

Den utrotningshotad flodpärlmusslan återinplanteras i östergötska Bulsjöån. Tack vare insatser bland annat för att öka öringsbeståndet är det nu möjligt för musslorna etablera sig på platsen.

I Östergötlands vet man att det finns flodpärlmusslor i tre vattendrag i länets södra del Svartån (Boxholm-Mjölby), Silverån (Ydre) och Bulsjöån (Ydre). Flodpärlmusslan har funnits på många fler platser tidigare, men försvunnit på grund av olika verksamheter med negativ miljöpåverkan. En sådan plats är sträckan mellan Sommen och Östersjön i Bulsjöåns nedersta lopp där skalfynd av flodpärlmussla påvisar ett tidigare livskraftigt bestånd.

– Att få tillbaka ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla är eftersträvansvärt både för artens egen skull och för dess roll som så kallad paraplyart. Finns flodpärlmusslan i en livskraftig population i ett vattendrag så är det ett tecken på ett väl fungerande ekosystem och att även många andra arter mår bra säger Tommy Karlson som är biolog på Länsstyrelsen i Östergötland.

Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera lever i vattendrag med rent, klart och syrerikt vatten. Den är beroende av det finns lax eller öring i vattendraget eftersom musslans larver lever som parasiter på fiskens gälar. På grund av skogsbruk, försurning och vattenreglering har flodpärlmusslan minskat starkt under 1900-talet och är idag rödlistad som ”Starkt hotad”, och föremål för ett särskilt åtgärdsprogram.

För att snabbt och effektivt återskapa ett bestånd av flodpärlmussla och förbättra flodpärlmusslans situation i länet flyttar därför Länsstyrelsen Östergötland flodpärlmusslor från en plats längre upp i samma vattensystem, Bordsjöbäcken i Jönköpings län, till denna plats i Bulsjöån. Flytten finansieras av Fortums miljöfond, som får sina medel från Fortums försäljning av Bra miljömärkt el, och arbetet utförs av en av Sveriges främsta experter på musslor, Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Flytten genomförs genom att ca 1000 levande musslor samlas in på av Länsstyrelsen i Jönköping utpekade sträckor i Bordsjöbäcken 11 juni. Musslorna transporteras sedan samma dag till sträckan mellan Sommen och Östersjön där de sätts ut på de sju stycken platser som bedömts vara lämpliga. För att kunna följa upp hur det går för musslorna i framtiden mäts och individmärks varje enskild mussla med ett nummer innan de sätts ut.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25